Corteva

Полезни връзки

Министерство на земеделието и горите на Република България
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Държавен Фонд Земеделие
http://www.dfz.bg/

Българска агенция по безопасност на храните
http://www.babh.government.bg/bg/

Биологично земеделие
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_bg

Програма за развитие на селските райони
http://prsr.government.bg/

Национална служба за съвети в земеделието
http://www.naas.government.bg/

Селскостопанска академия
http://www.agriacad.bg/index.php?lang=bg

Аграрен университет Пловдив
http://www.au-plovdiv.bg/

Лесотехнически университет - агрономически факултет
http://www.ltu.bg/a/nav/faculty/department/6/chair/1

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
http://www.bgcpa.eu/index.html