Corteva

За нас

Редакционен съвет

За списание “Растителна защита” работи редакционен съвет в състав:

Проф. д.с.н. д-р Ангел Харизанов /отговорен редактор/
Ентомолог. Изследванията му са в областта на биологичната и интегрираната растителна защита в овощарството, лозарството и растениевъдството. Проучва биологията и екологията на малко познати неприятели и нови екологосъобразни акарициди и инсектициди.

Доц. д-р Екатерина Логинова
Ентомолог. Обект на научната й дейност: неприятели по зеленчуковите култури в оранжерии и на открито – видов състав; биоекологични особености; методи за борба – химични, физични средства, биологични (паразитоиди, хищници, ентомопатогенни гъби); страничен ефект на пестицидите към полезните видове; устойчивост на зеленчуковите растения спрямо неприятели; интегрира����а борба при оранжерийните култури; алтернативи на метилбромида и други.

Проф.д.с.н. Иванка Лечева
Ентомолог. Преподавател по специална ентомология във факултета “Растителна защита и агроекология” към Аграрния университет в Пловдив. Научно изследователската й дейност е свързана с неприятели по овощните култури, проблеми с неприятелите в различни агроценози при условията на биологичното земеделие.

Проф. д-р Мария Боровинова
Фитопатолог. Завеждащ отдел „Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения” в Института по земеделие в Кюстендил. Област на научноизследователската й работа: гъбни болести по ябълка, череша, вишня и слива; чувствителност на сортове към икономически важните гъбни и бактерийни болести; влияние на агротехниката върху развитието на болестите; технологии за интегрирано и биологично производство на ябълки, череши и вишни.

Марияна Лагинова
Магистър по растителна защита. Директор на Централна лаборатория по карантина на растенията, специализирана дирекция в Българска агенция по безопасност на храните. Повече от 30 години работа в областта на фитосанитарния контрол и растителна защита – лабораторна експертиза, диагностика и идентификация на вредители.

Проф.д-р Стойка Машева
Фитопатолог. Директор на Института по зеленчукови култури  „Марица” в Пловдив. Научна област: гъбни болести по зеленчукови култури и картофи, биологични проучвания, средства за борба, интегрирани и  биологични системи за борба,  селекция на устойчивост на гъбни болести  при зеленчукови култури и картофи. и растителна защита – лабораторна експертиза, диагностика и идентификация на вредители.

Проф.д-р Тоньо Тонев
Херболог. Ръководител на катедрата "Общо земеделие и хербология" в Аграрния университет в Пловдив. Водещ преподавател  по учебните дисциплини общо земеделие, хербология, интегрирана растителна защита и фитосанитарен мониторинг. Обект на научните ��у интереси е борбата с плевелите при полските култури. Автор на доказалия се с практическите си резултати научно изследователски и  внедрителски  проект "Хербитур", както и на десетки учебни и практически помагала между които "Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие", "Цветен атлас на 100 -те икономически най-важни плевели в България" и "Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита" и други.

Таня Динова
Инжинер-агроном по растителна защита. Началник сектор „Контрол на пазара и употребата на препарати за растителна защита” към Българската асоциация по безопасност на храните. Основни дейности: организиране на дейността по отношение на контрола на пазара и употребата на ПРЗ, издаване на разрешения за търгвия с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ и фумигация, координация и контрол на отделите по растителна защита към ОДБХ.

Доц.д-р Щелияна Калинова
Херболог. Преподавател в Аграрния университет в Пловдив. Области на научно-изследователската й работа: проучване на нови възможности за контрол на заплевеляването при основни полски култури; проучване на разпространението и на възможностите за контрол на някои паразитни и инвазивни плевелни видове. 

Редакция

Главен редактор
Весела Шишкова

Редактор компании
Емил Иванов

Коректор
Мария Михайлова

Визия
Нора Иванова

Предпечат
ЕТ "Идема" , Таня Тасева

Печат
ПК "Благоев" ЕООД-София