Есенни агротехнически и растителнозащитни меропрятия при пшеница и ечемик

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.10.2021      432

Спазване на принципите на интегрираната растителна защита при опазване на културите от вредители гарантира получаването на добри добиви.

Подходящо сеитбообръщение

Не е желателно монокултурното отглеждане. Да се спазва сеитбообръщение, тъй като се намалява плътността на вредители в почвата и растителните остатъци - видовете базично и кореново гниене, почвообитаващи неприятели.

Добра обработка на почвата

Да е съобразена с вида на предшественика, за да се осигури качествена сеитба, дружно поникване и развитие на по-устойчиви на вредители растения. При дълбоката оран се заравят и по-бързо минерализират растителните остатъци, регулира се плътността на редица неприятели, както и степента на заплевеляване с коренищни и кореново-издънкови плевели.

Избор на сорт 

Не трябва да се отглежда само един сорт на големи площи в стопанството, а най-малко 2-3 сорта, с различна устойчивост към болести и неприятели.

Срокове на сеитба

Те имат важно значение в успешната борба с вредителите. При много ранна сеитба, съчетана с влажна и топла есен, има опасност от прерастване на посевите, преди настъпване на зимата и по-силно нападение от кореново гниене, ръжди, брашнеста мана, вирусни болести, житни мухи, листни въшки, цикади, ларви на житен бегач, полевка. Късните посеви са по-слаби и сравнително трудно понасят неблагоприятните метеорологични условия през зимния период, като нараства вероятността от измръзване, изтегляне и не добро гарниране на засетите култури.

Балансирано торене

В зависимост от запасеността на почвата, да се тори с азот, фосфор и калий, за да се осигури развитието на здрави, по-устойчиви на болести растения. Едностранното азотно торене повишава чувствителността на растенията към брашнеста мана, базично и кореново гниене и други болести. Най-точно торовите норми могат да бъдат определени след почвен анализ.


Кои са основните начини за пренос на болести по зърнено-житните култури от един сезон в друг и какви са възможностите това да не бъде допуснато?


Обеззаразяване на семена

Качественото обеззаразяване на семената е задължително мероприятие, което ще намали първоначалното количество от патогени и ограничи развитието на редица опасни болести, които се пренасят със семената - твърда, праховита главня и фузариоза по пшеницата, праховита главня и ленточна болест по ечемика.

Обикновен житен бегач – Zabrus tenebrioides

Повреди

На площи, с регистрирано нападение от неприятеля и по-висока плътност от предходни години и особено при монокултурно отглеждане на пшеницата, е препоръчително семената за посев да се обеззаразят с инсектицид, за да се опазят в началните фази от развитието им.

Контрол

Пръскане с регистрирани инсектициди

Обикновена полевка Microtus arvalis

Повреди

Да се извършват редовни обследвания за оценка на плътността и състоянието на популациите на полевката. Особено внимание да се обърне на крайпътните ивици, каналите, люцерните, ливадите и овощните градини, откъдето през есента полевката мигрира в най-рано поникналите посеви. Потенциално застрашени от нападение от полевката са площите, които са в близост до люцерни, стърнища и пустеещи земи.

Контрол

При плътност над 5 активни колонии на декар в стърнищата, да се извърши задължително дълбока оран и тези площи да не се засяват с есенни култури.

Да не се засяват есенници на площи, които граничат със силно нападнати от полевка люцерни и пустеещи земи.

Борбата срещу полевката да се изведе, чрез залагане на отровни примамки, при установвен праг на икономическа вредност от 2 колонии/дка.


Кой хербицид да изберем за есенната борба със заплевеляването при пшеница и ечемик ?


Борба с плевелите

Eсенното внасяне на почвени хербициди при подходящи условия, за борба срещу житните и широколистни плевели, дава възможност на засетите култури да се развиват в отсъствие на конкурентна среда и се създават необходимите условия за проявление на техния биологичен потенциал.

Pлощите, които ще се третират с почвени хербициди, е необходимо да са много добре обработени. Потенциално застрашени от нападение от полевката са площите, които са в близост до люцерни, стърнища и пустеещи земи.


Как да се справим с ранно поникващите плевели, в т.ч.  самосевките от технологични слънчоглед и рапица  в житни култури още наесен


Контрол

В зависимост от вида на заплевеляването и от предшественика, след сеитба, преди поникван, могат да се внасят  регистрирани хербициди.