Технология за биологично производство на малини

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 09.03.2017      15420

Институтът по земеделие в Кюстендил получи приза „Златен медал” на АГРА 2017 за създадената „Технология за биологично производство на малини“. В екипът, разработил новата технология, участват доц. д-р Елена Цолова; доц. д-р Илияна Кришкова; доц. д-р Ценко Въчев; доц. д-р Ганка Баева; доц. д-р Евлоги Марков.

За първи път в България е разработена иновативна технология за биологично производство на малини от сортовете Виламет и Люлин. Научният продукт може да бъде използван от производители или кооперативни сдружения,  занимаващи се с производство на биологични плодове от  малини.

Почвен тип: ливадно алувиална.

Схема на засаждане: 2.50 х 0.50 м или 800 растения /дка.

Поддържат се следните нива на торене с органични торове: N (10-15 kg/da), P2О5 (8-10 kg/da) и K2О (15-16 kg/da).

Напояване: капково с поливна норма 80% ЕТ.

Създадени са еколого-съобразни методи и средства за контрол на вредителите на малината, които включват: оценка на риска от заболяване на почвени фитопатогенни гъби на кореновата система и стъблени вредители преди създаване на промишлено насаждение.

Ключови болести: Fusarium oxysporum и Fusarium avenaceum.

Ключови неприятели: малинов агрилус (Agrilus aurichalceus), малиново комарче (Resseliella Theobaldi), малинов короебус (Coroebus rubi).

Методи и средства за контрол на вредителите на малината включват: 

оценка на риска от заболяване на почвени фитопатогенни гъби на кореновата система и стъблени вредители преди създаване на промишлено насаждение; 

- използване на повдигната леха за засаждане на културата.

Предимства на технологията:

 - Намаляват се пръсканията с биофунгициди и инсектициди. За цялостно опазване на насажденията се прилагат три комбинирани пръскания

 - Висококачествена биологична плодова продукция с много добри вкусови качества и безопасна за здравето на хората;

 - Опазване на биоразнообразието чрез създаване на провокативни посеви с цъфтяща растителност.

Икономическа ефективност

Люлин -  Нетен доход - 2376 lv/da, Норма на рентабилност - 234%

Виламет - Нетен доход - 2210 lv/da, Норма на рентабилност - 193%

Подробности четете в бр. 3 /2017 на списание "Растителна защита"