Синджента представи своя План за отговорен растеж на световното земеделие

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 03.08.2014      1864

Седмото поред издание на Форума за бъдещето на земеделието се състоя в Брюксел. Домакините на това широкоформатно събитие – швейцарската мултинационална агрохимическа и семенарска компания Синджента и ЕЛО – организацията на собствениците на земи в ЕС, инициираха за участниците дискусионна платформа на тема: “КАК ДА ПРОИЗВЕДЕМ УСТОЙЧИВО ПОВЕЧЕ С ПО-МАЛКО И ДА ГО ПРОДАДЕМ ПО-ДОБРЕ”.

Голямата новина, произведена от Синджента пред високоавторитетното представителство, уважило мащабната проява, бе позиционирането на своята добре обоснована корпоративна стратегическа концепция за устойчив и отговорен растеж на световното земеделие в несигурна климатична среда, чиито ключови цели са интензитет и високодобивност. Синджента официализира своето участие и отговорности в най-голямата трансформация в историята на съвременното световно земеделие.

Седмото поред издание на Форума за бъдещето на земеделието се състоя в Брюксел в началото на април. Тази година основна тема беше "Как да произведем устойчиво повече с по-малко и да го продадем по-добре". Организатори на този широкоформатен панел са Синджента и ЕЛО (организацията на собствениците на земя в ЕС), които се стремят да насочат събитието към отворени дебати, където се дискутират спорни теми от областта на храните, продоволствената сигурност и околната среда като част от устойчивото земеделие. Форумът привлече разнообразна аудитория - еврокомисари, производители , учени и представители на неправителствени организации в областта на земеделието и околната среда. Тази година програмата беше разделена на три модула, като първият се фокусира върху устойчивата интензификация, като отговор на нарастващата нужда от храна при намаляващи природни ресурси и увеличаващо се население, вторият третира теми като повишаване на конкурентноспособността и инвестициите в селскостопанските предприятия. Третият модул насочи вниманието към трансатлантическия пазар и инвестиционното партньорство между Европейския съюз и САЩ.

В последната сесия бе акцентирано преди всичко върху хармонизирането на стандартите в европейското и американското селско стопанство. Джон Аткинс, изп. директор на Синджента, посочи като главна пречка за световната търговия големите различия в стандартите за храните и здравеопазването. ''Намаляването на сложността на процедурата по хармонизиране ще облагодетелства не само търговията, но и потребителите'', заяви той.

Именно в това се състои предизвикателството на обсъжданото споразумение, което се очаква да бъде финализирано до края на 2014 -да се хармонизират стандартите в спорни области като земеделието, фармацията и финансовите услуги. Европейското право гарантира срaвнително по -свободно регулиране на финансовия сектор за разлика от строгите закони, действащи в американските банки. В същото време Европа провежда политика за ограничаване на ГМО и на внос на месо от животни, хранени с растежни хормони. Това са ключовите пунктовете, които акцентира в дискусията Паола Гогги, ген. директор по здравеопазването и защитата на потребителите в ЕК.

Споразумението, което все още не е влязло в сила е вече обект на сериозни критики , нарастващо напрежение и спекулации. На практика повечето търговски мита вече отпаднаха и това е следствие на различни предишни търговски договори. Отварят се широко вратите за фокусиране върху неконвенционални бариери, като например освобождаването до разпоредби относно фракинг , ГМО и финансовите ресурси, осъвременяване на законите за авторското право.Така например, европейските химически и фармацевтични компании разчитат, че споразумението ще опрости процедурите за налагането на продукцията им на американския пазар с неговите строги правила. Селското стопанство на ЕС, субсидирано от Общността и държавите-членки, ще може да пласира отвъд океана излишъците от млечна продукция и свинско месо.

Един от най-важните аспекти за контролиране на предизвикателствата, които формират съвременното земеделие, е продължаването по пътя за постигане на многостранно търговско споразумение, който е "най-ефективният и най-справедливият" и ще спомогне за справяне с продоволствената сигурност, според Паскал Лами, бивш директор на Световната търговска организация и почетен председател на северно-европейския Жак Делор институт. В Европа се оценяват проблемите, свързани с климатичните промени, както и въвеждането и спазването на строго регламентирани екологични мерки, гарантиращи устойчивост на земеделието и околната среда. В този смисъл европеецът е поставен пред дилемата дали новото споразумение ще успее да отговори на високите очаквания и дали ще запази в сегашния си вид създаденото вече законодателство?

Предизвикателствата

През последните десетилетия земеделието в световен мащаб се сблъсква с необходимостта да произвежда повече, за да задоволява растящото потребление. Казано с други думи, налага се удвояване на производството на храни, за да се изхрани население от 9 милиарда до 2050 година. В същото време продължава да се използват наличните ресурси, които с всеки изминал ден стават все по-ограничени. Почвата деградира от неправилно използване, водата се превръща в лукс, климатичните промени вече са лимитиращ фактор, миграцията от селските райони създава условия за икономически растеж в конкретни сфери, но от друга страна унищожава земеделието и обезлюдява райони, които традиционно са балансирали световната икономика чрез селския си характер. Парадоксите са налице: екологични катаклизми, климатични дисбаланси, загуба на плодородна земя, в същото време геометрично растящо потребление.Това е свят, където почти един милиард души си лягат гладни, а един на всеки трима е засегнат от недостиг на вода. Една трета от световното производство на храни е изгубена или се губи по веригата на доставки. В ЕС около 30% от зеленчуковите култури не се прибират , защото не отговорят на очаквания външен вид . В Индия около 40 % от всички плодове и зеленчуци се изхвърлят поради лоши системи за съхранение и транспорт. И в Европа, и в САЩ , повече от половината от храната, която е закупена, се изхвърля. Това не е само загуба на храна, но на земя , вода, суровини и труд , които участват в тяхното отглеждане.

Постепенно земеделието се превръща от икономически отрасъл, разглеждан основно в светлината на потреблението, в политически инструмент, който е водещ в конструирането на общо световно бъдеще. Интензификацията на земеделието през последните години се среща с проблеми като опазване на околната среда, биоразнообразие, мениджмънт на водни ресурси, които чрез законови мерки и добри селскостопански практики бавно, но сигурно се интегрират и развиват в посока устойчива и прогнозируема аграрана политика.

Какво е устойчива интензификация?

Концепцията за устойчиво земеделие се основава на принципа увеличаване на продукцията от наличната земя, без това да вреди на околната среда. То е свързано с щадящо и правилно използване на почвените ресурси така, че земята да има възможност да запази плодородието си. Успехът на селскостопанското производство преди всичко зависи от политиката за околната среда! Истината е, че няма конкретен модел, който да се следва и да се очакват специфични резултати. Работи се в определена насока, разпознават се проблемите, пред които е поставено бъдещето на хората като част от земеделската общност, и се формират нови земеделски практики.

Опазване на почвата

''Не може да имаме устойчиво земеделие, ако не се замислим за опазването на почвата, като изчерпаем ресурс'', акцентира Янец Поточник, еврокомисар по околната среда. Защото единствено спирането на нейното деградиране би могло да предотврати екологичните катаклизми и да гарантира необходимата храна, отговаряща на нуждите на нарастващото население. Устойчивото управление на почвата включва опазване и намаляване изхвърлянето на храна! През 2006 г. в страните от ЕС са изхвърлени 90 млн. тона храни! Сметката е ясна- до 2020 г. в Европа ще се изхвърлят по 160 млн. тона храни годишно. Eдна трета от храните , които се произвеждат в Европа, се изхвърлят! А това е една трета от водата, земята, енергията. ''Комисията вече работи по този въпрос със сериозен фокус в намаляването на изхвърлянето на храна, като се надяваме мерките да бъдат ясни още през тази година.'', сподели еврокомисар Поточник.

Бъдещето на семейното земеделие

''От няколко години фокусът от мащабните стопанства се измества към местни и локални'', заяви Оливър Де Шутер, специален докладчик на ООН по правото на прехрана. "В миналото бяхме убедени, че като се доверяваме на развитите региони да осигурят храна и за останалите ще успеем да намалим на глада и недохранването , но осъзнахме, че вместо това трябва да подкрепяме всяка държава и всеки регион , което означава инвестиране в производителите, които може да не са непременно най- ефективните и най-конкурентноспособни". Според г-н Шутер бъдещето на земеделието не е свързано с увеличаване на производството , а с увеличаване на разнообразието на местните стопанства, както и с осигуряване на адекватно разпределение на храните. Глобалното земеделско производство ще спада с около 2% на десетилетие, което налага незабавни мерки! Не случайно 2014 е обявена от FAO (организацията по прехрана и земеделие) за година на семейното стопанство.

Тези стопанства ще бъдат алтернатива на глобализацията в областта на земеделието. Чрез тях ще се запазват традиционни хранителни продукти, ще се стимулира биоразнообразието, също така ще дават възможност за насърчаване на местните икономики. Семейното земеделие има важна социално - икономическа, екологична и културна роля, защото интегрира в себе си принципите на агроекологията, като ограничава зависимостта на стопанството от ресурсите, необходими за функционирането му.

Биоразнообразие

На територия от 333 хектара, в централна Англия през последните 20 години се развива интензивно земеделие с акцент опазване на околната среда и популяризиране на биоразнообразието. Проектът ''Алертън''е един от най-мащабните в Англия, като водещото при него е, че интензивното земеделие може да бъде съчетано с грижа за околната среда. Д-р Алистър Лийк, ръководител на проекта, информира как съчетава интензивно производство на пшеница, рапица, овес и зърнено-бобови култури със създаване на условия за живот на диви животни, птици и насекоми Схемата, която прилага е проста, но изключително ефективна. В края на всяко поле, засято с конкретната култура, се оставят участъци, които не се третират с препарати, засаждат се с цветя за насекомите, които опрашват, и се оформят по специален начин, за да имитират естествените места за гнездене и живот на различни животински видове.

Ползата от такъв тип земеделие за самите фермери е значителна. Те получават допълнително заплащане по втори стълб на ОСП за агроекологични мерки и успяват да договорят по-високи цени за своята продукция на базата на отговорното отношение към природата.

Планът на Синджента за Устойчив и Отговорен Растеж

В центъра на Брюксел, столицата на ЕС, точно пред залите за презентации на Форума, бяха импровизирани истински полета с царевица, рапица, зеленчуци. Тук жужаха и прелитаха насекоми, а растенията правеха силно впечатление, защото това бе един екзотичен оазис в градската джунгла. Тази атракция беше нагледен пример за дейността, мисията и посланията на Синджента.

В предварителната програма на Форума компанията представи своя корпоративен План за Устойчив и Отговорен Растеж на световното земеделие. Джон Аткинс, изп.директор на Синджента, обобщи в началото на срещата, че Планът представлява практически задачи, които имат за цел да улеснят фермерите в прилагането на основните принципи за устойчиво и интензивно земеделие. Синджента, в качеството си на глобален партньор на милиони земеделски производители, отчита нарастващата криза в световното земеделие и след период на проучвания е изготвила конкретни стъпки за преодоляването й. ''Имаме нужда от устойчиво земеделие, но то трябва да бъде и интензивно, и високодобивно!'', категоричен е г-н Аткинс.

Една Планета. Шест Ангажимента

Компанията се спира на три области от глобалното земеделие. Изправени сме пред проблема с нарастващото население на планетата, което дефинира предизвикателството да се осигури достатъчно количество храна, която да отговаря на всички качествени показатели. За това, разбира се, са необходими природни ресурси, чийто капацитет и качества намаляват драстично, в същото време глобалните природни катаклизми променят климатичната среда. Повече храна, по- малко отпадъци. Решението е земеделското производство да стане по-ефективно. Това означава увеличаване на добивите от основните култури в световен мащаб с 20 %, без да се използват повече площи, вода, торове и пестициди. Реално такъв резултат може да се постигне чрез селекция от ново поколение, ефективно управление на водните ресурси, многофункционална растителна защита и обучение на заетите в отрасъла. Популацията на пчелите и другите опрашители през последните години застрашаващо намалява, а тяхната функция е жизненоважна за всички земеделски култури. Веригата е точно очертана:пчели -опрашване -биоразнообразие -запазване на почвите.

Второто предизвикателство, пред което сме изправени е повече биоразнообразие, по - малко ерозия. Трайната тенденция за миграция на населението от селата към градовете, както и ерозирането на почвата са фактори, които продължават да активират процесите за намаляване на обработваемата земя. Ангажиментът на Синджента е да спаси повече земеделска земя!

Синджента поема отговорността да подобри плодородието на 100 млн. декара земеделска земя, която в момента е на границата на деградационния срив.

Фермерите могат да увеличат плодородието на почвата, като използват органични торове, редуване на културите, и специални земеделски практики за обработване. Плодородна почва е в основата на устойчивото селско стопанство, но вече около 40 процента от обработваемата земя в света е негодна за употреба. В Колумбия Синджента провежда успешна програма (Запазване на моята земя), чиято цел е да контролира и предотвратява нивото на ерозия на почвата в този регион, където традиционно се отглеждат картофи. Осигурява се обучение на дребните земеделски производители на картофи в техники за опазване на почвата като минимално обработване на земята, както и в отговорното и ефективно използване на водата и продуктите за защита на културите.Резултатите са налице - увеличаване на производителността с 25-30 %, като същевременно намаляване загубата на почва с 67 %. Засаждането на специални участъци около земеделските полета също спомага за намаляването на ерозията и увеличаване местообитанията за опрашващите насекомни видове.

Синджента ще увеличи биоразнообразието на 50 млн. декара земеделска земя.

Земеделските производители могат да създадат сами среда, която да се обитава от опрашители : набор от хранителни местообитания, както и подходящи за гнездене райони. Засаждат се ивици с местни цветя и диви растения около културите, преди всичко рапица и слънчоглед. Така от една страна се подобрява структурата на почвата, а от друга се създават условия за опрашителите. От 2001г. операция ''Опрашител'' на Синджента е активна в много европейски страни, както и в Америка. Проектът ''Алинтън ''е един от пионерите в тази дейност. Фермерите отчитат значително нарастване на броя на пчелите през последните 10 години. '' Това не е нещо, от което печелим пари, а е услуга, която предлагаме'', отбелязва Джон Аткинс. В България проектът стартира приблизително преди около година, с участъци засети около полета със слънчоглед. Екипът на Синджента България има готовност да помага на всеки фермер, който иска да се включи в тази изключителна възможност за инвестиция в биоразнообразието, като му предостави пълна информация и семена за диви растения.

Третото предизвикателство, по което световната компания ще поеме ангажименти е намаляване бедността в селските райони и гарантирането на безопасни работни места на всички заети в областта на земеделието. Повече здраве, по-малко бедност. Ще се увеличи с 50% производителността на 20 милиона малки производители.

Релевантен акцент в Плана на Синджента са малките производители и тяхното дългосрочно развитие. Земеделските производители се нуждаят от умения и знания, за да отглеждат качествена и устойчива продукция. Синджента е инициатор на проекта NUCOFFEE ® в Бразилия, който е ориентиран към дребните производители на кафе с цел правилно сертифициране на произхода на кафето. Друга успешна инициатива на компанията, на територията на Африка, е SAGCOT, публично- частно партньорство, което обединява правителствени агенции , неправителствени организации , земеделски производители и частни фирми. Инвестициите са насочени към увеличаване производството на ориз и царевица в дребните земеделски стопанства, които нямат достъп до нови земеделски практики, инфраструктура и пазари.

Синджента насочва внимание към трудовата безопасност и грижата за всеки един работник поотделно. Всяка година ще бъдат обучавани земеделски стопани, за да се достигне до 20 милиона селскостопански работници до края на 2020 г. В целия процес ще бъдат включени местни неправителствени организации, съюзи на производителите, както и дистрибутори на компанията. През 2000 г. в Китай стартира програма за безопасна употреба на пестицидите. Синджента заедно с Министерството на земеделието в Китай до края на 2012 г. са организирали над 8500 срещи , в които са взели участие 260 000 фермери . Обученията обикновено са разделени в две части: техники, използвани при третиране на културите с пестициди, които отговарят на всички процедури по безопасност и модули, включващи болести и неприятели, условията, при които те са активни, и техните жизнени цикли и навици. Така обучението обхваща и научни методи, и иновации за превенция и контрол.

Синджента се ангажира изцяло и със съдбата на всички човешки ресурси, които глобално работят за нея. Компанията гарантира справедливи и безопасни условия за производство и доставки. Насърчават се доставчиците на семена да се съобразят с коорпоративните стандарти на фирмата , чрез интензивно обучение и финансови стимули. Още от 2004 г. Синджента работи с Fair Labor Association (неправителствена асоциация на труда), която от 2012 г. защитава правата и на доставчиците на семена в Източна Европа и в Латинска Америка.

Как Синджента ще измерва успеха си?

Планът за Отговорен Растеж ще бъде контролиран по всеки един ангажимент и конкретните му цели от трети страни (одитори и партньори), които ежегодно ще изготвят доклад за напредъка.

Кой може да бъде партньор и каква ще бъде неговата роля?

Партньорите трябва да бъдат активни участници в това, което Синджента се опитва да постигне. Което да включва сътрудничество по места от гледна точка на изпълнението на програми , одитирането на системи за проследяване на качеството на напредък или предоставяне на консултации как може да се постигне по-голямо въздействие .''Става въпрос за редица потенциални партньори в момента, включително и в България”, е мнението на г-н Аткинс. “Партньорството може да се осъществи както от неправителствени организации в областта на околната среда , така и от Министерството на земеделието и храните”, уточнява той .

х х х

Световното земеделие се намира в уникална ситуация със съдбовно значение за цялото човечество. До 2050 г. трябва да удвои производството в условията на глобални климатични промени и колосални дефицити на лимитиращи фактори – вода и земя, които освен всичко друго водят до съществени метаморфози в състава и жизнения статус на вредоносния потенциал.

Важността и силата на това огромно по мащабите си предизвикателство означава, че към него трябва да се подходи интелигентно, с професионална компетентност и съвместни усилия на политици, бизнес, производители и общество. В земеделието е необходимо да се генерира нова енергия, да се структурират нестандартни формати и организационни конструкции, да се моделират радикални трансформации, да се дефинират креативни идейни проекти, да се активира инвестиционен интерес.

С други думи, световното земеделие се нуждае от съпричастие, солидарност, ангажирани поддръжници и силна подкрепа!

Синджента, световният лидер в агрохимическата и семенарската индустрия, за пореден път демонстрира конкурентните предимства на своя корпоративен инженеринг иновативен поведенчески модел, впечатляващ предприемачески и визионерски дух. Синджента дава ясен сигнал, че е напълно подготвена да активира своя научен, финансов и социален ресурс за постигане на високи цели: устойчив растеж на световното земеделие в несигурна климатична среда. Синджента показва в конкретен мащаб своята сериозна отдаденост за успеха на каузата си за технологичен пробив по цялата верига на производството и постигане на следващото ниво на очакванията. Профилът на този фундаментален проект включва висок идеен заряд, инструментариум за постигане на целите, нова динамика за сработване на политики, решения и практики, както и конкретни отговорности и ангажименти. Важна характеристика на корпоративния План за Отговорен Растеж е, че Синджента много ясно и с максимална точност припознава приоритетните локации в земеделското производство и земеделската общност, където ориентира и позиционира своя инвестиционен и интелектуален капитал. Това неминуемо създава усещането, че експертният екип и мениджмънтът на Синджента с максимално висока професионална компетентност очертават хоризонтите за развитие и перспективите на своя План. Което е индикация, че в лицето на Синджента световното земеделие има изключително стойностен, лоялен и отговорен партньор. Означава още, че дългосрочните ползи от това забележително партньорство ще бъдат многопосочни, реални и печеливши!