В края на януари агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 31.01.2019      1242

В каря на януари агрометеорологичните условия в страната ще бъдат с повишена динамика. В Северозападна България, във високите полета  и на места в Дунавската равнина, където в началото на периода се очакват валежи и от сняг, есенните посеви ще запазят състояние на  покой.

В Източна България и в южните райони се прогнозират наднормени температури и съществени различия в агрометеорологичните условия. През втората половина от периода в крайните южни и югоизточни райони, където се очакват максимални температури до 10-14°С средноденонощните стойности ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. В Югоизточна България при посевите с пшеница и ечемик, които са в начални фази от развитието си (поникване, 1-3 лист), ще протичат забавени вегетационни процеси.

През последната седмица от януари очакваните повсеместни, на места значителни, валежи ще повишават есенно-зимните влагозапаси и в двуметровия почвен слой. В края на второто и началото на третото десетдневие, след снеготопенето, при зимните житни култури в много райони на страната (агростанциите: Бъзовец, Кнежа, Николаево, Павликени, Търговище, Силистра, София, Кюстендил, Сандански, Пазарджик, Казанлък, Карнобат) почвените влагозапаси в еднометровия слой достигнаха нива до и над 95% от пределната полска влагоемност (ППВ). Изключения има на отделни места в Източна България (агростанциите: Царев брод, Разград, Долни чифлик, Сливен), където нивото на влагозапсите в 50 и 100 см слой е най-ниско, между 75-85% от ППВ.

През периода прогнозираните чести валежи ще възпрепятстват провеждането на някои агротехнически мероприятия – подхранване на есенниците с азотни торове, зимното третиране на овошките с медсъдържащи фунгициди (бордолезов разтвор, бордомикс).

 

Източник НИМХ