Иновации в растителната защита

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.01.2019      2322

По традиция и тази година на 16 януари 2019 г. в Пловдив се събраха представители, учени и приятели на растителнозащитния бранш, за да отбележат 123 години от създаването и професионалното развитие на растителната защита в България. Събитието се проведе под мотото: „Иновации в растителната защита“.

На официалното откриване приветствена реч произнесе доц. Янко Иванов, зам.-министър на земеделието, храните и горите. Той поздрави присъстващите и им напомни, че растителната защита е една от най-важните и отговорни сектори в земеделието. Зам.-министърът подчерта, че България като част от растителнозащитната общност на Европейския съюз е поставена пред отговорното предизвикателство за опазване на външните граници на ЕС от инвазивни видове.

Във форума за растителна защита в 7-ма аудитория на Аграрния университет бяха изнесени научни доклади в областта на иновациите в растителната защита на следните теми:

„2020 : Международна година на растителното здраве“ – проф. д-р Вили Харизанова, декан на Факултет по растителна защита и агроекология, Аграрен университет Пловдив

“Възможности за борба на галообразуващи нематоди при оранжерийни краставици с диметил дисулфид (DMDS) в България ” – доцент д-р Женя Илиева, ИПАЗР

“Потенциал на диметил дисулфида (DMDS) за борба на почвени патогени при краставица в България” – доцент д-р Ценко Въчев, ИПАЗР

„Подложки от семейство Cucurbitaceae – алтернативен подход за борба срещу галови нематоди и почвени патогени“ – Дима Маркова, Винелина Янкова, Стойка Машева, Николай Велков, ИЗК “Марица” – Пловдив

„Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859 (Lepidoptera:Gracillariidae) нов вид и нов неприятел по Vitis vinifera L. в България – доц. д-р Катя Тренчева , ръководител катедра Растителна защита , ЛТУ

„Нови методи за идентификация на болести, причинявани от фитоплазми – предизвикателства и решения“ – гл. ас. д-р Желю Аврамов , катедра Растителна защита, ЛТУ

„Влияние на растителнозащитните дейности върху почвената мезофауна в различни агроекосистеми“ – доц. д-р Лиляна Маркова Колева, катедра Растителна защита, ЛТУ

„Използване на торови продукти с биостимулантно действие за преодоляване на хербицидна фитотоксичност при обикновена тиква (Cucurbita pepo)“ – Ралица Русева, победител в конкурса за студенти за „Иновативна разработка в областта на растителната защита“

Празникът се организира от Българската асоциация за растителна защита (БАРЗ) и Асоциацията  Растителнозащитна Индустрия в България (АРИБ) с любезното съдействие на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Аграрен университет Пловдив.