Повече от 20 неприятели атакуват салатата

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 05.11.2018      4962

През последните години салатата – главеста, листна и маруля, е основен компонент в производствените схеми в оранжериите, предимно като междинни култури през есенно-зимния период. Чрез етапно разсаждане за пазара се осигурява продукция за свежа консумация с много добри хранителни, вкусови и диетични качества. Листата са богати на витамини (провитамин А, В 1, В2, В6, РР, С, Е, К) , органични киселини (лимонова, ябълкова и др.) и минерални соли. Поради студоустойчивостта и кратката вегетация в неотопляеми съоръжения  може да се получат две реколти. Широко застъпена практика е отглеждането им  преди производството на гъст и пикиран разсад за стъклени и полиетиленови оранжерии, а също и за посеви на полето.

В трофичните вериги на системата “растения-неприятели-биоагенти” салатата заема важна позиция поради следните обстоятелства:

      - Гостоприемник е на неприятели, предимно олигофаги и полифаги, атакуващи и други зеленчукови култури.

      - Свързващо звено е за реализиране на целогодишния цикъл на развитие при недиапаузиращи видове (орaнжерийна белокрилка, листни въшки, миниращи мухи и др.), които формират няколко поколения, когато на открито условията са неблагоприятни.

      - Провокира се реактивиране на видове с факултативна диапауза (паяжинообразуващи акари, някои пеперуди, дългоножки и др.), които започват да се хранят и  вредят.

      - В зеления конвейер от растения има достатъчно свежа храна, предпочитана от повечето неприятели. Така се създава възможност за запазване на видове, застрашаващи следващите култури.

      - Същевременно някои полезни видове – хищници, паразитоиди и зоопатогени, се запазват и оцеляват през неблагоприятните есенно-зимни условия.

 Установили са над 20 вида неприятели по салатата, с различна степен на значимост (табл.). Една част от тях са с икономическо значение и за други зеленчукови култури в култивационни съоръжения – оранжерийна белокрилка, листни въшки, листоминиращи мухи и др. Освен пряката вреда в резултат на храненето, някои причиняват и косвена като вектори на причинители на опасни вирусни болести. Известно е, че листните въшки пренасят вируси на мозайки (напр. aспермия по салата). Оранжерийната белокрилка пък е преносител на вируса на инфекциозната псевдожълтеница по салата, краставици, пъпеши и др. (Beet Pseudo Yellows VirusBPYV), която при силна степен на нападение може да причини значителни щети.

За идентификация на неприятелите с оглед провеждане на своевременна и ефикасна борба е необходимо редовно наблюдение на растенията във  фенофаза разсад и след разсаждането. Всички промени и отклонения в хабитуса и санитарния статус на корените и надземната част на растенията са индикации за патологични процеси или инвазия на неприятели. Въз основа на симптомите на повреда и морфологичната характеристика на вредния стадий  за улеснение на диагностиката представените в таблицата неприятели  може да бъдат групирани по следния начин:

 • Забавен или преустановен растеж,  обезцветени и завехнали листа, особено външните. По корените гали с малък размер... Галови нематоди – Meloidogyne spp.
 • По външните листа малки жълтеникаво–бели петънца, по долната страна фина паяжина с дребни кръгли яйца и паячета в нея... Паяжинообразуващи акари –  Tetranychus spp.
 •  Нагризвания по листата и наличие на дупки с различен размер и форма. Прегризване на младите растения напосредствено до почвата и загиването им.  При по-напредналите -  растението частично унищожено и повехнало.

      - Наличие на слизести следи по листата и около растенията....Голи охлюви.

      - Наличие на зелени гъсеници, 28-40 мм, с надлъжни светли линии, бледожалта стигмална ивица, с 3 чифта коремни крака, придвижващи се дъгообразно... Гамозначна нощенка – Autographa (Phytometra) gamma. Cребристоточкова нощенка – Chrysodeixis (Plusia) chalcites.  

      - Землистосиви до тъмнокафеви гъсеници, 40-50 мм, гладки, с широка светла ивица отгоре. При дразнене се свиват на “кравайче”....Ипсилонова нощенка – Agrotis (Scotia) ypsilon.

      - Бледозелени гъсеници, 12-20 мм, с 1 тъмнозелена и 1-2 жълто-бели линии по гръбната страна...Ръждив молец – Udea ferrugalis.

 • Нагризани и прегризани до почвената повърхност млади растения, които се         пречупват и “падат”. Нагризани и унищожени част от листата и растежния връх.

      - Наличие на екскременти от гризачи... Мишки.

      - Наличие на малки черни, 15-20 мм,  подскачащи, ненапълно окрилени насекоми... Щурци – Gryllus spp.

 • Прегризване на коренчета, повдигане и увяхване на растенията....Попово прасе – Gryllotalpa gryllotalpa.
 • Унищожаване на коренови власинки, новообразувани коренчета, надупчване и скелетиране на листата в близост до почвата. Дребни, 0,3-1,0 мм, бели до сиво-виолетови, подскачащи безкрили насесоми... Подури – Collembola.
 • От долната страна на листата малки, 1,0-1,5 мм, нежни, бели “мухички” и восъчнобели, елипсовидни, неподвижни ларви.... Оранжерийна белокрилка –  Trialeurodes vaporariorum.
 • Външните листа покрити с колонии, сърцевинните изпълнени с малки насекоми и бели съблекла. Обезцветяване на листата, понякога загниване на сърцевината...Листни въшки.

      - Светлозелени, жълто-зелени до розови, 1,5-2,0. мм.. Прасковена листна въшка – :Myzodes persicae.

      - Жълто-зелени до червеникави, 2,0-2,5 мм.... Обикновена картофена листна въшка – Aulacorthum solani.

 • Забавено развитие на растенията, увяхване при топло време. Закържавяване и сбръчкване на листата. По корените – жълтозелени до мръснозелени,  2,0-2,5 мм, широки, с кръгла форма листни въшки... Pemphigus bursarius.
 • 1 Малки сребристобели или ръждиви петънца с едва забележими тъмнокафеви до черни точици. Наличие на дребни светложълто-зелени или кафеникави, 0,9-1,2 мм, с продълговато вретеновидно тяло насекоми.... Тютюнев трипс – Thrips tabaci. Западен цветов  (калифорнийски) трипс – Frankliniella occidentalis.
 • 1 По листата малки жълто-бели точици с разкъсан горен епидермис, като убождане с игла,  жълто-бели извити мини с линии от черни точици. Вътре в тях белезникавокремави, изцяло или частично жълто-оранжеви ларви, до 3 мм, без глава и без крака....Листоминиращи мухи – Liriomyza spp., Phytomyza spp.
 • 1Нагризвания по корените и унищожаване на младите коренчета. В почвата – сиво-кафеви ларви, 12-15 мм, с глава, без крака, с шипчета в задния край на всеки сегмент...Космат комар – Bibio spp.
 • 1 Нагризвания по корените и листата близо до почвената повърхност. В почвата -  груби, дебелокожести ларви, 22-40 мм, с малка глава, без крака, землистосиви с ръждиво-кафяв оттенък, подобни на  сивите червеи, но не се свиват на “кравайче”, разширени в задния край, с 4 роговидни израстъка и 2 големи черни стигми върху последния коремен сегмент...Дългоножки –Tipula spp.

От посочените неприятели постоянни и с икономическо значение за салатата са оранжерийната белокрилка, прасковената и обикновената картофена листни въшки,  гъсениците на гамозначната и сребристоточковата нощенка, листоминиращите мухи и особено голите охлюви. Възможно е нападение и от други вредни видове, в зависимост от предшествуващата култура, както и от плевелната и културна растителност около оранжериите. Пример за последното е кореновата въшка P.bursarius с основен гостоприемник тополата  и един от междинните  салата. В късна есен нерядко тя се наблюдава в полиетиленови оранжерии в близост с този дървесен вид.

Някои неприятели са специализирани към подземните органи – галови нематоди, подури, попово прасе,  P.bursarius, космат комар, а в допълнение  и към листата – подури, дългоножки. Останалите са филофаги.

 Борбата срещу неприятелите по салатата в култивационни съоръжение е комплексна. С най-голям ефект е превенцията, отглеждане и разсаждане на здрави растения. Прилагат се всички известни и при другите оранжерийни култури профилактични и агротехнически мерки, като използване на минерални или торфеноминерални субстрати при разсадопроизводството,  борба с плевелите в и около оранжериите, обезпечаване на оптимален температурно-влажен режим,  прилагане на оптимална агротехника, поставяне на жълти лепливи уловки и др.

За ограничаване на химичните третирания е необходимо да се следи и отчита наличието на биоагенти. През есенния-зимния сезон поради по-високата относителна влажност на въздуха често се развиват гъбни инфекции по листните въшки, понякога  в  достатъчен размер, за да не е нужна употреба на инсектициди. При същите неприятели не рядко се среща и паразитиране, основно от ендопаразитоида Aphidius matricariae. Ларвите на оранжерийната белокрилка стават жертва също на ендопаразитоид Encarsia formosa .

Тъй като салатата е с кратка вегетация до достигане на търговска готовност, прилагането на химични средства трябва да е разумно и внимателно. Разсадите може да се третират със системни, широкоспектърни пестициди, каквито са тези с а.в. оксамил. Срещу конкретните неприятели по време на разсадопроизводството се прилагат регистрираните пестициди. След разсаждането химични средства се използват ограничено и то при крайна необходимост. В такива случаи се третира с препарати с кратък карантинен срок, с оглед опазване на продукцията от замърсяване с опасни токсични остатъци.