Храни 2030

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.06.2018      2097

На 14 и 15 юни 2018 г. в Аграрен университет Пловдив ще се проведе конференция на тема „Храни 2030 - изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи“, която е част от Българското председателство на Съвет на ЕС. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката на България, с подкрепата на Европейската комисия.

Конференцията е посветена на научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на хранителните системи, така че те да бъдат едновременно устойчиви, приобщаващи, отговорни, разнообразни и конкурентоспособни. Подобна трансформация изисква нов подход към научните изследвания и иновациите, който поставя хранителната система в центъра, като средство за гарантиране на безопасността на храните и храненето в променящия се свят, засегнат от въздействието на климатичните промени и недостига на ресурси, намаляването на биологичното разнообразие и миграцията.

„Продоволствената сигурност започва от почвата и завършва до здравето на хората”, сподели в интервю пред БНТ по повод предстоящата конференция д-р Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив. Земеделското учебно заведение е избрано да бъде домакин на международното събитие. В рамките на два дена ще се проведат няколко пленарни заседания и паралелни сесии, на които ще се обсъждат научните системи и иновации в хранителните системи. Съпътстващата програма ще включва изложба на иновативни методи в хранителната индустрия, иновации в технологиите по отглеждане на култури, както и местни храни.

Храни 2030

Провеждането на конференции относно хранителните вериги и тяхната трансформация по отношение на нарастващото население на планетата, недостига на природни ресурси и промените в климата, стартира след Световното Експо в Милано 2015 година, когато комисарят по изследванията и иновациите Карлос Модас обяви намерението си да създаде зона за научни изследвания в областта на храните по време на Световния ден на храните 2016 г. В Пловдив ще се проведе втората знакова конференция на високо равнище, която ще бъде под егидата на Председателството на Съвета на Европа.

Конференциите са места за обмяна на опит, на чиято база е създаден ново законодателство, регулиращо и подпомагащо политиката в бъдещето на хранителния сектор.

Храна 2030 е политика на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите, изградени на основата на приоритетите в областта на продоволствената сигурност на храните. Тази политика включва четири основни приоритета:

Устойчиво и здравословно хранене – гарантиране на общодостъпност на хранителните ресурси и водата в световен мащаб. В това число намаляване на глада и недохранването, високо ниво на безопасност на храните, намаляване на незаразните болести, свързани с начина на консумиране на храните и подпомагане на всички граждани за водене на здравословен начин на живот.

Климат и интелигетни и екологични устойчиви хранителни системи – изграждане на интелигентни хранителни системи за климата, адаптирани към изменението на климата и опазване на природните ресурси. Осигуряване на разнообразие в хранителните системи (включително производство, преработка, дистрибуция и логистика). Целта е природните ресурси (вода, почва, земя и море)  да се използват устойчиво в границите на планетата и са достъпни за бъдещите поколения.

Кръговрат и ефективност на ресурсите на хранителните системи – прилагане на принципите на циркулярната икономика с ефективно използване на ресурсите в цялата хранителна система, като същевременно се намаляват загубите на храна и отпадъците се свеждат до минимум.

Иновации и упълномощяване на общностите (процес, при който се позволява на общностите да увеличават контрола върху живота си) –насърчаване на иновациите и инвестициите, като същевременно се предоставят възможности на общностите. Широка иновационна екосистема, водеща до нови бизнес модели и продукти, стоки и услуги с добавена стойност, отговарящи на нуждите, ценностите и очакванията на обществото по отговорен и етичен начин. Повече и по-добри работни места в целия ЕС, които да са част от градски, селски и крайбрежни икономики и общности.

 

ТУК може да видите програмата и участниците в конференцията