Закон за защита на растенията

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.11.2014      921

Обнародван е нов Закон за защита на растенията. Конкретно и ясно са определени целите на закона, обществените отношения, които урежда и мерките, които се въвеждат на национално ниво в изпълнение и прилагане на Международната конвенция за растителна защита и актовете на ЕС в областта на растителната защита. Точно и изчерпателно са посочени дейностите, които осъществява Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в качеството си на компетентен държавен орган за осъществяване на официалния контрол в Република България по смисъла на законодателството на ЕС, регламентиращо изискванията към растителната защита. Конкретно са определени правомощията на контролните органи при упражняването на последващия контрол за спазване на установените в закона изисквания и видовете публични регистри, които БАБХ води в качеството си на разрешаващ и регистриращ орган по смисъла на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Основни акценти в закона са:
Интегрираното производство на растения и растителни продукти
Със закона се създават условия за опазване на растенията чрез прилагане на продукти за растителна защита, които представляват най-малък риск за здравето на хората и околната среда. За целта се въвежда изискването за спазване на общите принципи на интегрираното управление на вредителите, като на лицата, които използват пестициди в рамките на професионалната си дейност, се предоставя възможност да ползват информация относно развитието на вредителите, степента на нападение и ареала на тяхното разпространение и да прилагат нехимични алтернативи на пестицидите. Изчерпателно се определят условията и редът за извършване на интегрирано производство на растения и растителни продукти от земеделските производители чрез прилагане на ръководствата за интегрирано управление на вредителите. В закона е застъпена възможността за насърчаване на професионалния потребител да прилага на доброволна основа специфичните за определени култури принципи на интегрираното управление на вредителите. Дава се възможност на тези производители при етикетиране на произведените растения и растителни продукти, те да бъдат обозначени със специален знак, който удостоверява начина на производство на здрави култури с възможно най-малки въздействия върху агроекологичните системи. Нов момент е прехвърлянето на част от правомощията по наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на частни лица консултанти. Дадена е възможност под контрола на БАБХ земеделските производители да наблюдават и да извеждат борбата срещу вредителите по земеделските култури, като ползват услугите на тези консултанти. Въвеждат се изискванията на Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността и се въвеждат мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009, който отменя Директива 91/414/ЕИО на Съвета, въведена със сега действащия закон. За предотвратяване на административни нарушения по закона и предотвратяване и отстраняване на вредни последици от тях се въвежда институтът на принудителните административни мерки при установени нарушения от страна на контролните органи на БАБХ.

Употребата на продукти за растителна защита
Съгласно новия Закон за защита на растенията, продуктите за растителна защита се категоризират в две категории на употреба: професионална и непрофесионална. Професионалната категория на употреба се разделя на две подкатегории: първа професионална и втора професионална.

Обучението и сертифицирането на лица, които имат право да използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба
Професионалните потребители на продукти за растителна защита, включително дистрибуторите и консултантите, трябва да притежават сертификат за работа с продукти за растителна защита. Този сертификат се изисква, когато лицата боравят с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Сертификатът ще се издава от изпълнителния директор на БАБХ. Професионалните потребители, дистрибуторите и консултантите с висше образование в областта на аграрните науки, с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство“, ще получават сертификат по право, като действието му е безсрочно. Всички лица, които не притежават такова образование, могат да получат сертификат само след преминаване на обучение и успешно полагане на изпит. Предвижда се обучението да бъде присъствено или дистанционно. Сертификатът на тези лица е със срок на валидност 10 години.

Въздушното пръскане
Новият Закон за защита на растенията въвежда разрешителен режим за пръскане с авиационна техника. Продукти за растителна защита могат да се прилагат чрез въздушно пръскане само след писмено разрешение, издадено от директора на ОДБХ. Такова разрешение може да бъде издадено когато съществува опасност за растенията и растителните продукти.

Административнонаказателните разпоредби са структурирани по нов начин, различен от този в досегашния закон, като съставите на нарушенията са формулирани по-конкретно, размерът на санкциите е предвиден съобразно тежестта на всяко нарушение, границата между минималните и максимални санкции е разширена и са въведени задължителните санкции при нарушения на Регламенти № (ЕО) 1107/2009 и № 2003/2003. Нов момент е въвеждането на правила за отнети вещи - предмет или средство за извършване на нарушението. С възпитателна и предупредителна цел се въвежда институтът на продължаваното нарушение като деяние, което в по-голяма степен нарушава установения държавен ред и обуславя по-висок размер на наказанията, в случая глобата и имуществената санкция се налагат в двоен размер. В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени изменения на други закони, свързани с дейностите по закона, а именно: в Закона за Българската агенция по безопасност на храните и в Закона за пчеларството по отношение на компетентния орган БАБХ; в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и в Закона за горите, с което се въвеждат разпоредбите на Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди.