Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), касаещи неразрешени генетично модифицирани организми (ГМО) за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Автор(и):  Антония Димитрова, гл. Експерт, БАБХ
Дата: 03.05.2014      909

През последното тримесечие на 2013 г. по системата RASFF има 2 нотификации за неразрешени ГМО, като това е периодът с най- малък брой нотификации за ГМО през миналата година. Двете нотификации касаят генетично модифицирана папая от Тайланд и са информативни за насочване на вниманието. Както се вижда от графиката, нотификациите за ГМ папая представляват значителна част от нотификациите за неразрешени ГМО от второто тримесечие до края на 2013 г. Трябва да се отбележи, че до този момент на европейския пазар няма одобренa ГМ папая, нито други ГМ плодове или ГМ зеленчуци. Не са подадени и заявления за разрешаване на такива продукти. Генетичните модификации при папаята имат за цел да й придадат устойчивост към papaya ringspot potyvirus – PRSV. В световен мащаб, тя е одобрена за консумация в САЩ, Канада и Китай.

Приложение

 1. Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF): Под формата на мрежа е създадена система за бързо предупреждение за пряк или косвен риск за здравето на човека, произтичащ от храни или фуражи. В нея участват държавите членки, Комисията и Европейският орган по безопасност на храните. В случай, че член на мрежата разполага с информация, свързана със съществуването на сериозен пряк или косвен риск за човешкото здраве, тази информация незабавно се съобщава по системата и се предава на членовете в мрежата.
 2. Правно основание: Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи се основава на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, чл. 50. Условията и мерките за прилагането ╒ са описани в Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 г. за установяване на мерки за прилагане за Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи.
 3. Видове нотификации:
  1. Предупредителна нотификация – съобщение за сериозен риск, който изисква незабавни действия или рисковият продукт вече е на пазара;
  2. Нотификация за недопуснат внос – касае пратка с храни, фуражи или суровини, на които е отказано влизане в ЕС поради риск за човешкото здраве, за здравето на животните или за околната среда;
  3. Информативна нотификация – тя може да е за:
   • проследяване;
   • насочване на вниманието.

Нотификациите за проследяване не изискват бърза реакция. Нотификациите за насочване на вниманието предоставят интересна за контролните органи информация.

По данни от:
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal и
http://en.biosafetyscanner.org/index.php

фото: Нотификация за ГМ папая през 2013г.