Болести по кориандъра

Автор(и):  доц. д-р Петър Чавдаров, от Институт по растителни генетични ресурси в Садово
Дата: 11.10.2017      2972

Кориандърът (Coriandrum sativumL.) е важно ароматно растение, отнасящо се към семейство Сенникоцветни (Apiaceae). През последните години площите му са значителни и остават стабилни през годините, особено в Югоизточна България. Заплевеляването, развитието на болести и неприятели на площите са едни от главните неблагоприятни фактори, които ограничават добива и качеството му.

При тази култура се срещат редица болести, предизвикани от вирусни, бактериални и гъбни фитопатогени. У нас са наблюдавани инфекции от следните важни за културата болести:

Бaктериално почерняване на плодовете – Xanthomonas campestris pv. coriandri

Болестта се появява ежегодно в периода на цъфтеж по връхните още зелени плодове, но симптоми могат да се наблюдават по цвет- ните дръжки и по невдървесинените стъбла. По тях се развиват тъмномаслени петна, които по-късно хлътват и добиват черен цвят. При бла- гоприятни условия за развитието и разпространението на бактерията нападението по плодовете може да достигне 80–90%. Причинителят на бактериалното почерняване на пло- довете може да се запазва в семената на кориандъра и в растителните остатъци.

Церкоспороза – Cercospora coriandri

Патогенът образува петна по листата и цветовете на кориандъ- ра. По листата петната са ограничени от нерватурата, а по цвето- носите могат да се наблюдават на- длъжни кафяви петна, които могат да ги обхванат пръстеновидно. По нападнатите растителни части се образува сиво-бял спорообразуващ налеп. Инфектирането на растенията става само при наличие на капка вода. При умерено хладно и дъждов- но време гъбата може напълно да компрометира реколтата. Патогенът се запазва със семената и растителните остатъци.

Рамулариоза – Ramularia coriandri

Заболяването се явява в отделни години, но може да компрометира реколтата. Развива се през целия вегетационен период, като напад всички надземни части на растението. По листата, стъблата, бутоните, цветовете и плодовете се образуват кафяви некротични петна. При влажно време бутоните и цветовете загиват за няколко дни и растенията придобиват вид на овъглени. Първоначално заболяването се явява на огнища, но при благоприятни условия обхваща целия посев. За бързото му разпространяване допринася късият инкубационен период около 3 дни и обилното конидийно спороношение на причинителя. Конидиите могат да осъществяват вторични заразявания на растенията през цялата вегетация. Гъбата се запазва с инфектираните семена и растителните остатъци.

Краставична мозайка – Cucumber mosaic virus

Симптомите, причинени от СМV по кориандъра, сe проявяват като силно изоставане в растежа на болните растения спрямо здравите. Заразените растения придобиват втрънчен вид поради скъсяване на междувъзлията и струпване на листата. Долните листа са почти изцяло хлоротични и само покрай главните жилки се запазват зелени ивици. По периферията си листата почервеняват и засъхват от долу на горе. По време на вегетацията ви- русът се пренася от листните въш- ки (Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii).

В България се срещат и други болести по кориандъра, но те нямат стопанско значение. Съобщени са две фитопатогенни гъби от род Erysiphe – Erysiphe umbeliferarum f.sp. coriandri и Erisiphe poligoni DC, причинители на брашнеста мана по етеричномаслените култури. По корените на растенията най-често се развиват гъби от род Rhizoctonia – Rhizoctonia solani и Rhizoctonia bataticola, причиняващи кореново гниене на растенията. Кориандърът се напада от редица патогени, голяма част от които не са идентифицирани в България. Ето защо е необходимо постоянно да се извършват наблюдения относно развитието и разпространението на болестите по културата с цел разработване на правилни растителнозащитни мероприятия

Борба с болестите по кориандъра

За опазването на кориандъра от болести и получаването на здрава и качествена реколта е необходимо да се спазват следните агротехнически мероприятия:

● Унищожаване на всички растителни остатъци в края на вегетационния сезон.

● Необходимо е 2–3-годишно сеитбообръщение.

● Използване на здрави семена.

● Засяването на кориандъра да става в оптимални срокове и в оптимална гъстота.

● Отглеждането на културата да се извършва при условия на висок агрофон.

● Отстраняване на първично болните вирусни растения.

Редуването на контактни и системни фунгициди дава отличен резултат срещу болестите по кориандъра.

 

Списание Растителна защита”, бр. 8-9/2013