Стипендии в аграрните науки през 2018

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 02.10.2017      1223

От 2018 година правителството ще отпуска стипендии за обучението на студенти по специалности, при които има недостиг на експерти в държавната администрация. Списъкът на специалностите, в които младите кадри могат да кандидастват за месечна издръжка,  ще се актуализира ежегодно по предложение на администрациите, изпитващи нужда от специалисти. Аграрните науки са също част от изготвения списък. Паралелно с държавните стипендии фондация „Еврика” стартира за петнадесета поредна година своя конкурс за студенти в 10 различни области, включително за ветиринарни науки и горско стопанство.

В България стартира стипендианска програма, която ще подмомага финансово студенти след завършен трети курс. Програмата е регламентирана в Закона за държавния служител, посочват от Министерски съвет. Ще бъдат подпомагани бъдещи кадри от специалностите аграрни науки,  строително инженерство, геодезия, информационни системи и технологии и публична администрация. Целта на програмата е да се привлекат служители в държавната администрация, която страда от силен недостиг на нови специалисти. 

Месечното възнаграждение на студентите няма да надхвърля 330 лв. и ще се определя според бюджета на конкретното ведомство. Възможност за кандидастване ще имат всички студенти, които са български студенти и за завършили успешно трети курс по специалност, включена в списъка за 2018 г. Изборът се провежда от комисия в съответната администрация на три етапа – подбор по документи, писмен изпит и интервю.

Одобрените степендианти ще имат наставник по време на провеждането на програмата и ще са задължени да работят в съответната структура минимум три години след завършване на образованието си.

Стипендии от фондация „Еврика”

За петнадесета поредна година фондация „Еврика” ще определи след конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за стипендиите на фондация „Еврика” имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5,00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2017/2018 година.

Кандидатите за именните и специални стипендии трябва да представят лично или по пощата във фондация “Еврика” от 01. 09. 2017 г. до 15. 10. 2017 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика”и Формуляр по образец (може да се изтегли от сайта www.evrika.org);

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2016/2017 година;

4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;

5. Есе на тема “Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (до 3 страници).

За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.

За допълнителна информация: www.evrika.org.