Растителнозащитни грижи при зеленчуковите култури през септември

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 18.09.2017      2883

Оранжерийно производство

Обеззаразяване на почвата

Септември и октомври са подходящ за химично обеззаразяване (фумигиране) на почвата в оранжериите. Най-широкоспектърни фумиганти, които се предлагат на пазара, са базамид гранулат и немасол 510.

Базамид гранулат е гранулиран фумигант с активно вещество дазомет 98%. При контакт с влажна почва той се разлага на метилизотиоцианат, формалдехид, метиламин, сероводород. Отделените газове се разпространяват във всички посоки в почвата и унищожават живите организми, които се намират в нея. Продуктът е ефикасен срещу:  нематоди – галови и цистообразуващи; почвени патогенни гъби - Pythium, Phytophthora, Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia, Pyrenochaeta, Phoma, Didymella и др.; почвени неприятели - ларви на телени червеи, нощенки, майски бръмбари и др.; плевели - коприва, поа, овчарска торбичка, лобода, звездица, кръвно просо, кощрява, черно куче грозде и др. Внася се чрез разпръскващи устройства или ръчно, равномерно по цялата почвена повърхност, най-добре сутрин, когато  температурите са още ниски. След това се инкорпорира с фреза и се валира, или покрива с полиетиленово фолио. Доза на приложение 50-70 кг/дка в зависимост от почвения тип.

Немасол 510 е течен фумигант. Активното вещество е воден разтвор на натриева сол на метилтиокарбамтната киселина. При контакт с влажна почва се отделя метилизотиоцианат. Продуктът е ефикасен срещу: нематоди – стъблени, галови и цистообразуващи; почвени гъби - причинители на трахеомикози Verticillium, Fusarium, причинители на кореново гниене: Pythium, PhytophthoraRhizoctonia, Pyrenochaetaи други: Phoma, Didymella; плевели  - поветица, куче грозде, звездица, щир и др. Внася се чрез апликатор или чрез системите за капково напояване с последващо валиране или покриване с полиетиленово фолио. Доза на приложение 80-120 л/дка.

При обеззаразяване и с двата фумиганта температурата не трябва да е по-ниска от 12-150С.   Почвата  предварително да се почисти от растителни остатъци. Една седмица преди третирането се навлажнява до 70-75% от ППВ. Два-три дни след това се изорава и фрезова добре. Тя трябва да бъде влажна и при внасянето на препаратите.  Експозиция – 15-20 дни. След откриване се изчаква няколко дни, за да се отстранят отделените газове. След това почвата се фрезова 2-3 пъти до пълното отстраняване на фумигиращите газове. За наличието им се провежда т. нар. крес-тест. С фумиганти се обеззаразява не по-често от веднъж на три години.

В оранжериите, които няма да се обеззаразяват, се отглеждат краставици втора култура.

Растенията са в масово плододаване, затова ПРЗ трябва внимателно да се подбират според карантинните им срокове.

 

Основни вредители за периода

Болести

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Брашнеста мана (Podosphaera xanthii)

Неприятели

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

Трипсове (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis)

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)

 

Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

От тиквовите култури много силно напада краставиците, дините, пъпешите и тиквите. Повреди нанасят възрастните и ларвите, като смучат сок от долната страна на листата, вегетационния връх и стъблата на растенията. При масово нападение листата на дините и пъпешите се завиват силно, а на тиквите и краставиците се завиват само връхните листа. Растенията изостават в развитието си и се деформират. При масово нападение по време на цъфтежа или образуване на завръза цветовете окапват, а плодовете остават недоразвити. Върху отделената от листните въшки “медена роса” се развиват сапрофитни чернилни гъбички, които замърсяват продукцията. Памуковата листна въшка е вектор (преносител) на вирусни болести.

Стратегия за контрол на вредителя

Унищожаване на плевелната растителност. Използване на здрав и чист разсад. Mониторинг чрез използване на жълти лепливи уловки за листни въшки.

Разрешени продукти за растителна защита

моспилан 20 сп 0,0125%; актара 25 вг 0,007%; пикадор 20 сл 0,05%; конфидор енерджи од 0,06%; биская 240 од 0,06%; калипсо 480 ск 0,02%; нексид 015 кс 0,02%.

 

Трипсове 

По нападнатите органи на растенията (листа, листни дръжки, цветове и плодове) се образуват малки белезникави петна с тъмни точици, екскрементите на неприятеля. При по голяма плътност петната се сливат. В оранжериите вредят:

 

Тютюнев трипс, Thrips tabaci – открива се най-вече по листата, по-рядко напада цветовете. Благоприятни условия за развитието му са високи температури и ниска въздушна влажност.

 

Западен цветов (калифорнийски) трипс, Franklinella occidentalis – установено е, че по краставиците неприятелят предпочита цветовете. Генеративните органи на растенията (пъпки и завръзи), нападнати в ранните фази от развитието си изсъхват и окапват.

Стратегия за контрол на вредителя

За мониторинг да се използват сини лепливи уловки, които в по-голям брой редуцират плътността на неприятелите.

Разрешени продукти за растителна защита

срещу трипсове: дека ек/деша ек/ дена ек – 30 мл/дка, карате експрес вг/нинджа/форца – 42-80 г/дка, метеор – 60-70 мл/100 л вода, натуралис – 75-100 мл/дка.

срещу калифорнийски трипс: фюри 10 ек – 0,015%; синеис 480 ск – 10-25 мл/дка.

 

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)

Паяжинообразуващите акари живеят и се хранят върху долната листна повърхност. При силно нападение листата се покриват с паяжина. Неприятелят смуче сок и на мястото на убождане се образува бледозелено петънце с точковидна форма. По-късно петната се сливат, листът се прошарва мраморно. Паяжинообразуващите акари предпочитат по-старите листа с намалено съдържание на вода, както и застарелите, засушени растения. При силно нападение растенията изсъхват.

Стратегия за контрол на вредителя.

Унищожаване на плевелите; поддържане на оптимална почвенна влажност (да не се допуска засушаване) и редовно обследване на площите.

Разрешени продукти за растителна защита.

ортус 5 ск 0,1%, нисоран 5 ек 0,06%, флорамайт 240 ск 40 мл/дка, санмайт 20 вп 0,075%, вертимек 018 ек 60 мл/дка, нимазал т/с 0,3%.

 

Полско производство

През периода се провеждат интензивни беритби, затова трябва да се подбират ПРЗ с кратки карантинни срокове.

Основни вредители

Болести

Домати, пипер

Картофена мана по домати (Phytophthora infestans)

Мана по пипер (Phytophthora capsici)

Краставици

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Брашнеста мана (Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum)

Мана по зеле (Peronospora parasitica)

Неприятели

Домати, пипер, патладжан

Листни въшки (Aphididae)

Трипсове (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis)

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)

Зеле

Зелева нощенка (Mamestra (Baratra) brassicae)

Зелев молец (Plutella maculipennis)

 

Домати, пипер

Картофена мана по домати (Phytophthora infestans)

По най-старите листа се появяват воднисти петна с неправилна форма, покрити от долната страна с рехав белезникав налеп – спороношението на гъбата. По-късно те покафеняват и изсъхват. При силно нападение цялата листна маса може да загине. Петната по листните и плодните дръжки са сухи, тъмнокафяви, а по стъблото - едри и воднисти и го обхващат изцяло. По плодовете петната са кафяви, грапави, с характерна  лъчиста структура. Бързо нарастват в диаметър. При висока въздушна влажност по тях се появява  рехаво белезникаво спороношение. Обикновено се нападат зелените плодове.

Стратегия за контрол на вредителя 

При наличие на „критични периоди” да започнат третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита:

акробат р – 0,25%; акробат плюс вг – 200 г/дка; алфил дупло – 90-400 г/дка; антракол 70 вг – 0,15%; арметил м – 250 акробат плюс вг – 200 г/дка; банко 500 – 200 мл/дка; валбон – 180-200 г/дка; верита вг- 150 г/дка; винкер вг – 200 г/дка; витене трипло р – 400-450 г/дка; витра 50 вп – 150 г/дка; димикс 50 ск – 30-36 мл/дка (прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб); дитан дг – 200 г/дка; дитан м-45 200 г/дка; икуейшън про – 0,04%; инфинито ск 120-160 мл/дка; кариал стар – 60 мл/дка; катанга ман – 300-500 г/дка; консенто ск – 200 мл/дка; корсейт мдф – 0,25%; корсейт р дф – 250 г/дка; корсейт р дф бианко – 250 г/дка; корсейт р вп – 250 г/дка; корсейт макс вп – 150 г/дка; куадрис 25 ск – 0,075%; купертин м – 400 г/дка; купроксат фл – 300 мл/дка; лието – 40-45 г/дка; манкозеб 80 вп – агрия – 0,25% (картофи); манкоцеб 80 вп – 250 г/дка; манфил 80 вп – 200 г/дка (картофи); манфил 75 вг – 210 г/дка; меден оксихлорид 50 вп – 250 г/дка; мелоди компакт 49 вг – 185 г/дка; моксимат 505 вг – 240-300 г/дка; моксимат 505 вп – 240-300 г/дка; пенкоцеб 80 вп – 200 г/дка; пенкоцеб 75 вг – 210 г/дка; пергадо мед 27 вг – 500 г/дка; полирам дф – 0,2%; проксанил – 200-250 мл/дка; ранман туин пак – 20 мл/дка + 15 мл активатор; ревус 250 ск – 0,05%; ридомил голд мц 68 вг – 250 г/дка; ридомил голд р вг – 500 г/дка; санкоцеб 80 вп – 200 г/дка; симбал  45 вг – 25 г/дка; синстар 70-80 мл/дка; сфинкс екстра /виностар – 180 г/дка; триомакс 45 вп – 250 г/дка; фолпан 80 вдг – 150 г/дка;   фунгуран он  50 вп – 150 г/дка; шампион вп /макк 50 вп /шамп вп – 150 г/дка.

 

Краставици

Брашнеста мана по краставици (Podosphaera xanthii,  Erysiphe cichoracearum)

Климатичните условия през периода са благоприятни за развитието на този патоген. По листата се появяват малки петна с неправилна форма, посипани с бял брашнест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната се сливат. Листата прегарят. Петна могат да се наблюдават както по горната, така и по долната повърхност на листата и листните дръжки. При силно нападение растенията се обезлистват, плодовете издребняват и се деформират. Добивите са силно редуцирани.

Стратегия за контрол на вредителя.

Отглеждане на устойчиви сортове. Поддържане на постоянна влажност в посевите. Балансирано азотно торене. Третиране с ПРЗ при поява на първи петна.

Разрешени продукти за растителна защита:

байфидан 250 ек – 0,02%;  вивандо – 20 мл/дка (0,02%), домарк 10 ек – 50 мл/дка, куадрис 25 ск – 0,075%, кустодия – 50-100 мл/дка, систан 20 ев – 37,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка), систан екозом ев – 65-165 мл/дка, тиовит джет 80 вг – 300 г/дка, топаз 100 ек – 0,025%, флинт макс 75 вг – 20 г/дка, цидели топ – 100мл/дка и шавит 25ек/тридемол 25 ек – 0,02%.

 

Домати, пипер, патладжан

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Вредят гъсениците, които нагризват листата, бутоните и цветовете, в по-късен стадии засягат зелените плодове, вгризват се в тях и се хранят със съдържанието им. Третирането срещу нощенката е ефикасно, когато е насочено срещу младите гъсеници от втора до трета възраст. За да се покрие генерацията е необходимо да се извършат две третирания през интервал 8-10 дни, според метеорологичните условия и последействието на инсектицида.

Стратегия за контрол на вредителя.

Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита.

кораген 20 мл/дка; авант 150 ек 25 мл/дка; алтакор вг 8-12 г/дка; амплиго 150 зк 40 мл/дка; афърм 095 сг 150 г/дка; нуреле д 80 мл/дка;  протеус о-тек 0,05-0,06% и др.

При биологичното производство на зеленчукови култури могат да се използват рапакс (Bacillus thuringensis subsp. kurstaki, щам ЕG 2348) в доза 100-200 мл/дка регистриран за домати, пипер и патладжан, синейс 480 ск (Спинозад) 12,5-30 мл/дка.