Селскостопанската академия обяви прием за докторанти за учебната 2017/18 година

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 12.09.2017      3114

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по 25 акредитирани докторски програми.

Необходимите документи за кандидатстване са следните: заявления, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие (удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище) и други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа.

Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 67 от 18.08.2017 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на месните и рибните продукти

1

-

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

2

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

9

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

11

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

12

Агрохимия

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

13

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

-

2

Земеделски институт, Шумен

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

14

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

15

Овощарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

16

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

17

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

 

 

18. Растителна защита

 

Растителна защита (вирусология)

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

 

Растителна защита (фитобактериология)

 

1

 

-

 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

 

1

-

 

Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив

1

-

Агробиоинститут, София

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

19

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

ЗИ, Шумен

20

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

21

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

22

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

23

Свиневъдство

2

-

Земеделски институт, Шумен

24

Специални отрасли (пчели)

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

25

Екология на селскостопанските животни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд