Европейският орган за безопасност на храните търси експерти за своите научни панели

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.07.2017      2488

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) търси за своите научни съвети около 200 независими учени с опит в областта на безопасността на храните и фуражите. Заинтересованите учени могат да кандидатстват от 1 юни до 8 септември 2017 г. Новите панели ще започнат своя тригодишен мандат през юли 2018 г.

В Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувана покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕFSA).

Европейският орган за безопасност на храните е агенция на Европейския съюз и е неразделна част от системата на ЕС за безопасност на храните. Мисията на органа е да допринася за безопасността на храната и хранителната верига в ЕС и за високо ниво на защитата на човешкия живот и здраве.

EFSA търси научни експерти с придобита университетска степен и най-малко 7 (седем) години професионален опит в една от следните области: генетика, екология, науки в областта на растителното здраве, ветеринарна медицина, зоология, токсикология, хранене, обществена медицина, биология, химия, математика/статистика/биостатистика, хранителни/фуражни технологии, фармакология, оценка на излагането, епидемиология и регулаторни науки.

Поканата се отнася за всички 10 панела на EFSA – здравеопазване и хуманно отношение към животните (1), хранителни добавки и хранителни вещества влагани в храните (2), биологични опасности (3), материали в контакт с храните, ензими, овкусители и помощни вещества (4), замърсители по хранителната верига (5), добавки, продукти и вещества, влагани във фуражите (6), генетично модифицирани организми (7), диетични продукти, хранене и алергени (8), растително здраве (9), продукти за растителна защита и техните остатъци (10).

Всеки панел на EFSA се състои от между 10 и 25 научни експерти. Председателите на научните панели, заедно с още допълнителни 6 външни експерти формират научния комитет на EFSA. Мандатът на избраните експерти за подновяване на състава на научните панели е 3 години.

ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда. Те действат като независими специалисти с цел да предоставят на институциите и държавите-членки на Европейския съюз, научни консултации от най-висок стандарт.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване:

гражданство на държава-членка на Европейския съюз, на държава от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или на страна кандидатка за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но техните кандидатури за членство в групите от научни експерти/Научния комитет ще бъдат разглеждани само ако сред гражданите на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки за членство в ЕС не може да се намери специалист с необходимото равнище на експертни знания;

задълбочено владеене на английски език;

ангажимент за посещаване на заседанията и за активно участие в работата на Научния комитет/групите от научни експерти и на техните работни групи;

образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне четири (4) години, удостоверена с диплома, в една от следните области: селско стопанство, биохимия, биоинформатика, биология, биометрия, биотехнологии, химия, хранителна експозиция, екология, епидемиология, наука за храните, технология на храните, генетика, здраве и безопасност на храните, медицина, науки за живота, математика, микробиология, молекулярна биология, естествени науки, хранене, фармация, обществено здраве, статистика токсикология, ветеринарна медицина или сходни области;

най-малко седем (7) години професионален опит, свързан с обхвата на експертната група/и, придобит след получаване на изискваната диплома.

Кандидатите трябва да подадат заявленията си онлайн на уебсайта на ЕFSA.

Заявленията за кандидатстване ще се считат за допустими само при подаване на правилно попълнен онлайн формуляр за кандидатстване преди изтичане на крайния срок. Не се приемат други форми на кандидатстване.

Крайният срок за изпращане на заявления за кандидатстване е 8 септември 2017 г. в полунощ (местно време, централноевропейско време).

Допълнителна информация относно покана на EFSA, подробно описание на дейността на панелите, критериите за избор на експертите и други полезни информационни материали могат да бъдат открити на специално посветената на тази инициатива електронна страница - http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите ТУК

За повече информация може да се обърнете и към Националния контактен офис на EFSA в България ТУК