Растителнозащитни грижи през юли при зеленчуковите култури

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 06.07.2017      2269

Падналите интензивни валежи и градушки в началото на юли на места в Дунавската равнина, в централните и североизточни райони на страната (Плевен, Ловеч, Търговище, Разград, Русе)  нанесоха значителни щети по узрелите посевите с пшеница, ечемик (полягане на посевите и разпиляване на зърното) и зимна рапица, унищожиха стотици декари със зеленчукови култури. 

Оранжерийно производство

Основни вредители за периода

Картофена мана (Phytophthora infestans)

Кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp. solani)

Листна плесен (Fulvia fulva)

Сиво гниене (Botrytis cynerea)

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Брашнеста мана по краставици (Podosphaera xanthii)

Брашнеста мана по пипер (Leveilula taurica syn. Oidiopsis taurica)

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

Трипсове (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis)

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)

През периода се провеждат интензивни беритби, затова трябва да се подбират ПРЗ с кратки карантинни срокове.

Домати, краставици, пипер

Картофена мана (Phytophthora infestans)

Продължава опасността от нападение от тази болест при наличие на висока въздушна влажност. Признаците са воднисти петна с неправилна форма по най-старите листа, покрити от долната страна с рехав белезникав налеп – спороношението на гъбата. По-късно те покафеняват и изсъхват. При силно нападение цялата листна маса може да загине. Петната по листните и плодните дръжки са сухи, тъмнокафяви, а по стъблото - едри и воднисти и го обхващат изцяло.  По плодовете те са кафяви, грапави, с лъчиста структура. При висока въздушна влажност по тях се появява  рехаво белезникаво спороношение. Обикновено се нападат зелените плодове.

Стратегия за контрол на вредителя

Поддържане на оптимален температурно-влажен режим. Да не се допуска задържане на капки роса по растенията. При наличие на „критични периоди” да се извършват предпазни третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита

валбон – 180-200 г/дка; верита вг- 0,15%; винкер вг – 200 г/дка; икуейшън про – 0,04%; кариал стар – 60 мл/дка; консенто ск – 200 мл/дка; корсейт 60 вг – 20-30 г/дка; куадрис 25 ск – 0,075%; лието – 40-45 г/дка; манфил 75 вг – 210 г/дка; мелоди компакт 49 вг – 185 г/дка; пенкоцеб 80 вп – 200 г/дка; пенкоцеб 75 вг – 210 г/дка; пергадо мед 27 вг – 500 г/дка; полирам дф – 0,2%; ревус 250 ск – 0,05%; ридомил голд р вг – 500 г/дка; санкоцеб 80 вп – 200 г/дка; синстар 70-80 мл/дка; фортуна глоуб – 200 г/дка;

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Това е заболяване има значение при отглеждане на краставици през цялата вегетация. По горната страна на листата се появяват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време са воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната  нарастват, сливат се и целият лист прегаря.  Болестта може да обхване за кратко време цялото растение и силно да редуцира добива. 

Стратегия за контрол на вредителя.

Поддържане на оптимален температурно-влажен режим. Да не се допуска образуването на роса по листата.

Разрешени продукти за растителна защита:

флаш – 03%; верита вг – 0,15%; икуейшън про – 0,04%; инфинито ск – 120-160 мл/дка; корсейт 60 вг – 20-30 г/дка; косайд 2000 вг – 100-155 г/дка; куадрис 25 ск – 0,075%; полирам дф – 180-200 г/дка; 

 

Полско производство

Основни вредители за периода

Болести

Домати, пипер, картофи

Картофена мана по домати и картофи (Phytophthora infestans)

Фитофторно гниене по домати (Phytophthora nicotianae var.parasitica)

Кафяви листни петна по домати, пипер и картофи (Alternaria porri f. sp. solani)

Мана по пипер (Phytophthora capsici)

Столбур (Phytoplasma)

Бактерийни струпясвания по домати и пипер (Pseudomonas syringae pv. tomato, Xanthomonas vesicatoria, X. gardneri)

Краставици, дини, пъпеши

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Брашнеста мана (Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum)

Ъгловати петна (Pseudomonas syringae pv.lachrymans)

Други зеленчуци

Мана по зеле (Peronospora parasitica)

Мана по лук (Peronospora destructor)

Неприятели

Домати, пипер, патладжан

Цикада (Hyalesthes obsoletus)

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Зеле

Зелева дървеница (Eurydema ornata)

Зелеви бълхи (Phyllotreta sp.)

Зелева нощенка (Mamestra (Baratra) brassicae)

Бели зелеви пеперуди (Pieris spp.)

Зелев молец (Plutella maculipennis)

Картофи

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

Картофен молец (Phthorimea operculella)

Фасул

Фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus)

 

Болести

Мана по пипер (Phytophthora capsici)

В пиперовите посеви се появяват единични растения или групички, които увяхват и скоро загиват. По тях се установява загниване на кореновата система и тъмно хлътнало петно в областта на кореновата шийка. Обикновено такива растения се наблюдават в ниските места, които се заливат от поливните води, които впоследствие разнасят заразата из целия посев. При обилни валежи през този период се наблюдава нападение и по надземните части на растенията. В основата на разклоненията се наблюдават петна от загинала тъкан, които ги обхващат като пръстен и частта от растението над петното изсъхва. При плодовете патогенът прониква през плодната дръжка, достига до перикарпа и причинява изгниването му.  От нападнатите чушки остава само кожицата и те имат пергаментоподобен вид.

Стратегия за контрол на вредителя

Включва система от агротехнически мероприятия – подравняване на площите; въвеждане на 3-4 годишно сеитбообръщение; отглеждане на пипера на висока равна леха; да не се използва поливна вода от заразени водоизточници; при поява на първи болни растения местата да се изгарят чрез поливане с 2%-ов разтвор от амониева селитра или меден сулфат. Третиране на посевите с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита:

ридомил голд р вг 500 г/дка; ридомил голд мц 68 вг 0,25%.

 

Краставици, дини, пъпеши

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

По горната страна на листата се появяват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време са воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната  нарастват, сливат се и целият лист прегаря.  Първите петна обикновено се появяват по най-долните листа, но за кратко време могат да обхванат цялото растение.

Стратегия за контрол на вредителя.

Редовно обследване на посевите. Профилактични третирания с ПРЗ при наличие на благоприятни условия.

Разрешени продукти за растителна защита:

алиет флаш – 03%; бордо микс 20 вп  - 375-500 г/дка; верита вг – 0,15%; галбен 8 м 65 – 0,25%; дитан дг – 200 г/дка; дитан м-45 – 200 г/дка; икуейшън про – 0,04%; инфинито ск – 120-160 мл/дка; корсейт м дф – 0,3%; корсейт р дф – 0,25%; косайд 2000 вг – 100-155 г/дка; куадрис 25 ск – 0,075%; манкоцеб 80 вп – 0,25%; мелоди компакт 49 вг – 150-185 г/дка; полирам дф – 180-200 г/дка;  ридомил голд мц 68 вг – 0,25%; ридомил голд р вг – 500 г/дка; санкоцеб 80 вп – 200 г/дка; тиморекс 66 ек – 0,5%; шампион вп /макк 50 вп /шамп вп – 0,15%.

Мана по зеле (Peronospora parasitica)

Болестта вреди по-силно по разсада за ранно производство и по късните посеви. Особено опасна е за семепроизводството. Първите признаци са поява на хлътнали петна по листата, които от долната страна са покрити с белезникав до пепелявосив налеп с множество спори. По-късно налепът изчезва, а петната прегарят. При възрастните растения най-напред се нападат външните листа на зелките. В семепроизводните посеви патогенът напада както вегетативните части, така и цветоносите, плодните дръжки и бобовете, откъдето преминава върху семената и ги заразява.

Стратегия за контрол на вредителя

Редовно да се обследват разсадите и посевите за ранно откриване на първите признаци. При разсадите се провеждат профилактични третирания с ПРЗ, при ранните посеви едно третиране е достатъчно след поява на първите петна. В семенните посеви борбата трябва да се води по-интензивно.

Поради наличие на восъчен налеп по зелевите листа, към работните разтвори да се прибавя прилепител

Разрешени продукти за растителна защита:

бордо микс 50 вп – 375-500 г/дка; инфинито ск – 160 мл/дка; ридомил голд р вг – 500 г/дка.

Неприятели

Домати, пипер, патладжан

Зелева нощенка (Mamestra (Baratra) brassicae).

Гъсениците правят нагризвания по листата и зелките. След излюпването живеят по долната страна на листата, по-късно изгризват листата без дебелите нерви и навлизат в зелката. Повредените зелки имат неприятна миризма.

Стратегия за контрол на вредителя

Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита.

авант 150 ек 17 мл/дка; алтакор вг 8-10 г/дка; дурсбан 4 ек 100 мл/дка; конфидор енерджи 80 мл/дка; ранер 240 ск 40 мл/дка; амплиго 150 зк 40 мл/дка; суперсект мега 25 мл/дка; суми алфа 5 ек 25 мл/дка; нексид 015 кс 40 мл/дка; карате зеон 15 мл/дка; фюри 10 ек 10 мл/дка; децис 2,5 ек 50-70 мл/дка; дипел 2 х 100 г/дка.

Картофен молец (Phthorimea operculella).

Опасен неприятел, който напада листата, стъблата и клубените на растенията. Освен по картофите той нанася повреди и по доматите, патладжана и някои плевелни растения. По клубените на картофите издълбава ходове под епидермиса. Обвивката над повредата изсъхва и хлътва. Гъсениците издълбават и зигзаговидни ходове в клубените с различна дълбочина, изпълнени с екскременти. По листата се вгризват близо до централния нерв и ги минират. Силно нападнатите листа увяхват и изсъхват. Гъсениците напускат така повредените листа и навлизат в стъблото, издълбават ходове насочени надолу.

Стратегия за контрол на вредителя.

Редовни обследвания на площите. Третиранията с инсектициди срещу колорадския бръмбар са ефикасни и срещу възрастните на картофения молец.

Разрешени продукти за растителна защита.

кораген 20 ск 12.5-17.5 мл/дка.