Растителнозащитни грижи през юли при лоза

Автор(и):  гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ
Дата: 06.07.2017      2048

В този период лозите се намират от фенофаза „край на цъфтежа” до „начало на узряване на зърната”  на раните сортове.

Основни вредители за периода

Мана по лозата Plasmopara viticola

Брашнеста мана Oidium tuckeri

Сиво гниене Botrytis cinerea

Бактериален рак Agrobacterium  vitis

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

Лозова пъстрянка Theresimima ampellophaga

Лозова щитовка  Pulvinaria vitis

Жълт лозов акар Schizotetranychus viticola

 

Бактериален рак

При заразените растения по вдървесинените части, близо до повърхността на почвата или  непосредствено под почвената повърхност, се забелязват подутини (тумури). Болните растения имат потиснато развитие, хлоротични листа и лесно измръзват  при студена зима.

Стратегия за контрол на вредителя:

През месец юли, лозите с признаци на болестта, задължително се маркират.

 

Лозова щитовка

Излюпването на ларвите продължава и през първата половина на юли. Вредят като смучат сок от листата, леторастите и чепките на грозда. Линеят един път, хранят се известно време, след което напускат местата на хранене и се преселват по местата на зимуване. Вследствие на повредата лозите се изтощават.

Стратегия за контрол на вредителя:

Химичен контрол се провежда срещу младите ларви.

Разрешен продукт за растителна защита:

мовенто 100 ск - 0,075-0,095%;