Растителнозащитни грижи през юни при лозa

Автор(и):  гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ
Дата: 13.06.2017      2094

В този период лозите се намират от фенофаза „масов цъфтеж” до фенофаза „грахово зърно”- „затваряне на грозда”

 

Основни вредители за периода

Мана по лозата Plasmopara viticola

Брашнеста мана Oidium tuckeri

Сиво гниене Botrytis cinerea

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

Лозова щитовка  Pulvinaria vitis

Жълт лозов акар Schizotetranychus viticola

 

Сиво гниене

Във фенофаза „масов цъфтеж” по цветчетата и цветните дръжки се образуват кафяви петна, които се покриват със спороношението на патогена. Тези симптоми са известни като ранно сиво гниене.

Стратегия за контрол на вредителя: При дъждовно и топло време, непосредствено след цъфтежа, при поява на ягоридата и при затваряне на грозда се пръска с един от регистрираните продукти за растителна защита.

Разрешени продукти за растителна защита: арвак 50 вг - 100-150 г/дка; геокс  вг - 100 г/дка; дриза вг - 100-150 г/дка; кабрио топ – 0,2%; кантус - 100  гр/дка ; мевалон - 160-400 мл/ дка; пролектус 50 вг - 120 г/дка; ребют вг - 100-150 г/дка; сабуесо - 100-150 г/дка; синпро - 150 мл/дка ; суич 62.5 вг - 0,08 %; тирам 80 вг – 0,4%; топ плюс 70 вп – 0,1%; топсин м 70 вдг – 0,1%; фолдър 80 вг - 150 г/дка; фолоу 80 вг/ фрилър 80 вг/ флоует 80 вг - 187,5  г/дка; фолпан 80 вдг - 0,1 % + ардент 50 ск - 0,015 %; шавит ф 72 вдг – 0,2%.

 

Шарен гроздов молец

През юни летят пеперудите от второ поколение на неприятеля. Те снасят яйцата си върху зърната с големината на грахово зърно (ягорида). Гъсениците повреждат ягоридата, като нагризват и изгризват вътрешността на зърната заедно със семената. Повредените зърна оплитат слабо с копринени нишки. Една гъсеница поврежда от 7- 24 зърна.

Стратегия за контрол на вредителя: Да се третира при ПИВ: за  десертни сортове 6-7 гъсеници на 100 ягорида , а за  винени сортове 11-12 гъсеници на 100 ягорида.

Разрешени продукти за растителна защита: афикар 100 ек – 40 мл/дка; даскор 440 - 50 мл/дка; децис 100 ек - 12,5-17,5 мл/дка;  дипел 2 х - 0,1 %; дукат 25 ек - 70 мл/дка; ефциметрин 10 ек/цайпер 10 - 40 мл/дка; карате зеон 5 кс – 0,02%; кораген 20 ск - 18 мл/дка; лузиндо  40 вг - 0,025 кг/дка; магеос - 10 гр.дка; малтоато - 40-60 мл/дка; нексид 015 кс - 0,03 %; нуреле д /хлорсирин 550ек /санмба - 60 мл/дка; ранер 240 ск - 0,04 %; рапакс - 75-100 мл/дка; релдан 40 ек - 0,12 %; синеис 480 ск - 4-18 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек - 0,025 %; форей 48 б - 0,15 %; фюри 10 ек - 0,0125 %; циклон 10 ек  - 40 мл/дка;  циперфор 100 ек - 40 мл/дка ; цитрин макс /циперкил 500 ек /циперт 500 ек /поли 500 ек - 6 мл./дка; шерпа 100 ев /афикар 100 /циперфор 100 ев /циклон 100 ев - 25 мл/дка; шерпа 100 ек - 40 мл/дка.