Нови земеделски култури ще получат достъп до сортоизпитване

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 31.05.2017      2192

През 2016 г. е приета европейска деректива, чрез която в стараните членки на ЕС се увеличава броя на земеделските култури, чиито сортове подлежат на изпитване и вписване в националниете листи и общия европейски каталог на сортовете от земедеслки растителни видове. Това води и до промени в българското сортоизпитване.

Очакваните промени в реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортове растения от Официалната сортова листа на България, свързани с европейските промени,  ще бъдат регламентирани от промени и изменения в Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда на сортопизпитване.

Българският орган, отговарящ за промените в наредбата е Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Агенцията осъществява контрола при производството, заготовката, разпостраняването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал; сертифицирането му при спазване на приетите методи, схемите и технологични характеристики за качество; ръководи процедурата по изпитването, признаването и районирането на сортовете културни растения; ежегодно издава Официална сортова листа на Р България за сортовете от полски, зеленчукови, овощни култури и лози; вписва новорегистрираните сортове в Европейските каталози на ЕС; отговаря за пълното хармонизиране на националното законодателство в областта на семената и посадъчния материал с това на Общността.

Включените промени съдържат два списъка на растителни видове (А – земедеслки растениа и Б – декоративни, медицински и ароматни растения), които отговарят на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност (РХС), на изискванията за биологични и стопански качества (БСК) за почвеноклиматичните условия на Република България и не са генно модифицирани.

С въвеждането на промените този списък вече ще включва:

Рапица, или Brassica napus L, одобрена с TP 36/2 от 2011 г.

Слънчоглед, или Helianthus annuus L, одобрен с TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Картофи, или TSolanum tuberosum L, одобрени с P 23/2 от 1.12.2005 г.

Тритикале, или xTriticosecale Wittm. ex A. Camus  (Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Triticum и видове от рода Secale), одобрени с TP 121/2 rev. 1 от 16.2.2011 г.

Салата, или lactuca sativa L., одобрена с TP 13/5 rev. от 19.4.2016 г.

Домати, или Solanum Lycopersicum L., одобрени с TP 44/4 rev. 2 от 19.4.2016 г.

Магданоз, Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill, одобрен с  TP 136/1 от 21.3.2007 г. и т.н.

Пълният списък на земеделските култури за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България може да намерите ТУК

За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 юли 2017 г., съгласно чл. 3 на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914 могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове