Corteva

Oграничена и контролирана употреба на неоникотиноидни препарати за растителна защита в България

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.04.2017      5692

Българската агенция по безопасност на храните излезе със становище относно контролираната и ограничена употреба на пестицидите клотианидин,  имидаклоприд и тиаметоксам на територията на страната. С цел засилен контрол върху изпълнението на мерките за ограничаване риска за пчелите, БАБХ предвижда извършване на внезапни проверки при земедеслки стопани от инспекторите по растителна защита към ОДБХ в периода на обеззарязяване на семената и сеитбата на царевица и слънчоглед.

Съветът по продукти за растителна защита, с протокол от проведено заседание на СПРЗ от 20 март 2017 г., на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за защита на растенията, разреши пускането на пазара на три продукта за ограничена и контролирана употреба през 2017 г. за обеззаразяване на семена. Продуктите за растителна защита, които съдържат активните съставки – клотианидин,  имидаклоприд и тиаметоксам, считани за вредни за пчелите, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009, бяха разрешени с определени рестрикции и мерки за ограничаване на риска, а именно:

1. Посочени области, в които ще се употребяват тези продукти: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище и Шумен;

2. Поставяне на уведомителни табели на площите, засяти със семена обеззаразени с разрешените два неоникотиноидни продукта.

3. Третираните с тези продукти семена, да не се засаждат, където има активна паша на пчели. Да се преместят или покрият пчелните кошери по време на третиране и по време на сеитба.

4. При сеитба да се използва техника с подходящо оборудване, с която да се осигури напълно инкорпориране на семената в почвата и минимизиране на отвяването на продукта от семената при засяване.

5. Третираните с неоникотиноидните продукти семена трябва да са напълно инкорпорирани в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

6. Да се отстранят разлетите/разпилените количества третирани семена, с цел опазване на дивите птици/дивите бозайници.

7. Да не се замърсяват водите с тези продукти за растителна защита или техните опаковки.

8. Третирането на семената да се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добри техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането на семената, съхранението и транспортирането.

9. На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за защита на растенията, до 14 дни след изтичането на срока на разрешаване на продуктите, лицата пуснали на пазара същите  продукти да уведомят ЦУ на БАБХ за пуснатите на пазара и за нереализираните количества от съответните ПРЗ и предоставят пълен списък на земеделските стопани – крайни потребители на продуктите.

10. Земеделските стопани се задължават да уведомят съответните областни дирекции по безопасност на храните за местонахождението и размера на площите засети с третирани семена, в десет дневен срок след засяването на семената.

11. На основание чл. 112 от Закона за защита на растенията лицата, които употребяват продукти за растителна защита, уведомяват лично собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукта за растителна защита.

Решението за  ограничена и контролирана употреба на неоникотиноидни препарати за растителна защита в България е продиктувано от експертната оценка на Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на земеделските производители в България, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево и Институт по царевицата – гр. Кнежа. Във връзка с подържането на добро състояние на растенията и намаляването вредите от двата икономически важни вредителя при царевицата и слънчогледа - сив царевичен хоботник и телени червеи, се въвежда ограничена и контролирана употреба на ПРЗ, съдържащи неоникотиноидни съединения.

Източник: Българска агенция по безопасност на храните

Още по темата:

През ноември се очаква официалното становище на ЕС за неоникотиноидите

Само науката може да реши безпристрастно конфликта между пчеларите и фермерите, но последната дума ще е на Европейския съюз! Част I

Само науката може да реши безпристрастно конфликта между пчеларите и фермерите, но последната дума ще е на Европейския съюз! Част II