Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци по Кампания 2016

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 03.04.2017      1087


Близо 65 млн. лева са преведени за обвързаноподпомагане за плодове и зеленчуци. На 30 март 2017 ДФ „Земеделие“ започнаизплащането на субсидиите по схемите за обвързано с производството подпомаганеза плодове и зеленчуци от Кампания 2016. Кандидатите за финансово подпомаганезадължително трябваше в срок до 31 януари да представят пред Фонда декларацияпо образец и документи за реализация на произведената продукция.

 

Близо 65 млн.лева са преведени за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. 14 000земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийнозеленчукопроизводство, ще получат подпомагане по схемите. Общият размер наизплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП) е 30408 586 лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ) преведенитесубсидии са 29 115 000 лева, а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуциоранжерийно производство (СЗо) – 4 254 286 лева.

В публикуванияиндикативен график беше предвидено субсидиите по тези схеми да бъдат изплатенив периода от 1 до 10 април. По решение на ръководството на Фонд „Земеделие“плащанията по схемите за плодове и зеленчуци оранжерийно производство бяханаправени по-рано, поради което при изчисленията са ползвани индикативни ставкиза всяка от схемите.

След приключванена проверките на всички документи, доказващи количества продукция, ще бъдатопределени точните ставки. На тази база ще бъде направено преизчисление, скоето земеделските стопани ще получат доплащане до пълното усвояване насредствата по схемата.


Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА