ДАУ и ДЮПОН получиха одобрение за сливане oт Европейската комисия

Автор(и):  Дюпон
Дата: 30.03.2017      1649


ДЮПОН и ДАУ  обявиха, че Европейската Комисия е одобриласливането чрез равни дялове на двете компании при изпълнение на определениусловия. Това одобрение езначителна стъпка към осъществяването  насделката по сливането и бъдещото създаване на три силни, независими компании.

 

В дългосрочен план,създаването на тези компании ще бъде от още по-голяма полза за акционерите иклиентите и ще даде нови възможности за служителите, като всяка компания щебъде водеща в съответните  сегменти,където глобалните предизвикателства стимулират търсенето на нейните продукти.Една от новите компании, чието име предстои да бъде оповестено, ще бъде изцялонасочена към  Агробизнеса и ще обединявапродуктите и брандовете за растителна защита на ДАУ, ДЮПОН, както и семената наДАУ и ПИОНЕР.

Одобрението наЕвропейската Комисия зависи от изпълнението на поетите от ДЮПОН и ДАУангажименти, свързани със сливането. И двете компании вярват, че становището наЕвропейската Комисия е благоприятно за запазване на една конкурентна среда исъответства на стратегическата логика и възможните ползи от такава сделка.    

По-конкретно, ДЮПОНще продаде своите хербициди срещу широколистни плевели в житни култури и частот инсектицидите , заедно с развойната дейност по тях и производственитемощности.  В момента ДЮПОН води преговориза продажбата на посочените по-горе активи.

ДЮПОН ще запазибизнеса и развойната дейност, свързан с третиране на семена, нематоциди,фунгициди и продукти, които са в последен стадий на разработване. Тези продуктии проекти ще бъдат разработени до край и пуснати на пазара.

След продажбата начаст от бизнеса за растителна защита на ДЮПОН, новосъздадената компания ще запази силните си позиции на пазара, коетовключва богато портфолио от хербициди за контрол на житни и широколистниплевели при царевица, соя и житни култури, надеждните и утвърдени продукти законтрол на болестите на ДюПон, както и продуктите за растителна защита на Дау Агросайънс. По този начин новатакомпания ще  може да предложи наземеделските производители пълна гама от продукти за растителна защита,семена  и иновативни решения, които щедават възможност за богат избор и по-добра производителност.

И двете компаниипродължават конструктивно да работят с регулаторните органи в съответнитеюрисдикции, за да получат окончателно глобално разрешение за сливането, коетоте са уверени, ще бъде постигнато.

Допълнителнаинформация може да бъде намерена на www.dowdupontunlockingvalue.com

 

За ДАУ

ДАУ съчетава силатана науката и технологиите за създаване на иновации, което е от съществено значение за човешкия прогрес.Компанията  е фокусирана в разработването  на продукти, с помощта на които да помогне заразрешаването на много от най-трудните проблеми на света, като напримернеобходимостта от прясна храна, по-безопасен транспорт, чиста вода, енергийна ефективност, по-трайна инфраструктура,както и за увеличаване на производителността. ДАУ  доставя широка гама оттехнологични продукти и решения за клиенти в 175 страни и в сектори с високрастеж, като например пакетиране, инфраструктура, транспорт, грижи за потребителите, електроника, иселското стопанство. През 2016 г. ДАУ има годишни продажби от $ 48,0 милиардаи  приблизително 56,000 служители  по целия свят. Компанията произвежда повечеот  7000 продукта , разполага със 189производствени мощности  в 34 страни поцелия свят. Названието  "Дау"или "Компанията" означава  DowChemical Company и неговите консолидирани дъщерни дружества, освен ако друго нее изрично отбелязано. Повече информация за ДАУ може да се намери на www.dow.com

 

ЗА ДЮПОН

Създадена през  1802 година, ДЮПОН предлага на пазарависокотехнолотични продукти, материали и услуги. 

Компанията вярва,че чрез сътрудничество с клиенти, университети, правителства и неправителствениорганизации може да помогне за разработване на модерни и съвременни решения засправяне с най-новите предизвикателства на нашето време като осигуряване надостатъчно здравословна храна за хората навсякъде по света, намаляване назависимостта от изкопаеми горива, и защита на околната среда.

За допълнителнаинформация относно ДЮПОН,  моля посетете www.dupont.com