Създаване и отглеждане на овощни градини и запазване на старите сортове

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 27.03.2017      1349


Две информационни срещи, организирани отНационалната служба за съвети в земеделието, ще запознаят участниците съссъздаването и отглеждането на овощни градини и запзването и закрилата настарите сортове овощни видове.

 

Информационнасреща във Велико Търново


На 29 март 2017г. в гр. Велико Търново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар наНССЗ (Териториален областен офис - гр. Велико Търново) и Институт по планинскоживотновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - гр. Троян.

На семинара доц.д-р Стела Димкова, ИПЖЗ - гр. Троян, филиал Дряново ще представи на гостите oсновните елементи на технологиятаза отглеждане на овощни дръвчета, както и реализация на продукцията и ефективноизползване на земята.

Доц. д-р СтелаДимкова ще запознае присъстващите с иновативните овощни видове и добритепрактики при резитби на  овощни дръвчета.

Eкспертите от Териториаленобластен офис на НССЗ - гр. Велико Търново ще разяснят на участниците всеминара възможностите за подпомагане на земеделските производители по меркитеот Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

 

Събитието ще се състои в гр. Велико Търново, ул.„Никола Габровски“ № 23 (зала на Регионална здравна инспекция, етаж 1)

 

Програма на семинара

 

Информационнасреща в Дряново


На 04 април в гр.Дряново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ(Териториален областен офис - гр. Габрово) и Институт по планинскоживотновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - гр. Троян.

На семинарът доц.д-р Стела Димкова, ИПЖЗ – гр. Троян ще представи на участниците в семинараанализ и състояние на сектор овощарство в област Габрово, както и реализациятана продукцията и видовете пазари.

Доц. д-р Стела Димковаще запознае гостите с видовете технологии за отглеждане на овощни видове изапазването и закрила на старите сортове, както и дребноплодните овощни видове.

Експертите отТериториален областен офис на НССЗ - гр. Габрово ще разяснят на земеделските стопанивъзможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките отПрограмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

 

Събитието ще се проведе в гр. Дряново, ул. „БачоКиро” № 19, сградата на Община Дряново (заседателна зала).

 

Програма на семинара