Консултативният съвет по овощарство и зеленчукопроизводство постави акцент върху създаването на организации на производители

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 23.03.2017      1181


На 22 март 2017 беше проведен Консултативен съветпо овощарство и зеленчукопроизводство в Министерството на земеделието ихраните. Основните теми, които бяха обсъдени, бяха изчерпването на средствата помярка 10 и 11 и спирането на приема на нови кандидати по тези мерки, статута набиопроизводителите в страната, нуждата от запазване на стари български сортове,стимулиращата европейска политика за създаване на организации на производителии подпомагане със средства за растителна защита на орехоплодните култури преззимния период.

 

Най-актуалнататема за момента в земеделието в България е изчерпването на средствата по мярка10 “Агроекология и климат” и мярка 11 “Биологично земеделие”. Спирането на новибенефициенти по мерките предизвиква лавина от недоволства вече дни наред,съпътствани със заплахи и протести пред аграрното ведомство. Темата беше водещаи на проведения Консултативен съвет.

На срещатапроведена на 22 март между представители на браншовите организации поовощарство и зеленчукопроизводство и МЗХ се обсъдиха наболелите проблеми катосе изразиха и конкретни предложения за справяне с критичната ситуация. Основноакцентът падна върху биологичното земеделие и недостатъците в неговотоприлагане. Според овощарите големи стопанства, които са в преход къмбиологични, взимат пари по мярката, без да имат намерение да ставатдействителни производители на биологична продукция. В същото време от товастрадат земеделци с по-малки добиви, но релизиращи сертифицираниплодове и зеленчуци. От съюза на Добруджанските овощари смятат, че критериитеза иситински биологични стопанства трябва да бъдат преразгледани в полза намалките и нуждащи се производители. Те подчертаха, че искат да се запази иподпомагането  по схемата „Опазване назастрашени от изчезване местни сортове” по мярка 10 „Агроекология и климат”.  Подпомагането е специфично за сортовете, коитоса обект на генетична ерозия и по икономически причини не се предпочитат отбългарските производители. Обикновено обработката им е по-скъпа и търговскитевериги не ги искат, но вкусовите им качества отговарят на традиционнитеизисквания на българския потребител. Мярката е сравнително нова, но Селскостопанскатаакадемия отчита повишаване на интереса към български сортове семена презизминалата година.

От Българскатаасоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) също подкрепихапредложението да се направи ревизия на схемите за подпомагане, за да се избегнеизтичане на средства по направелнието биопроизводство. Асоцияцията обърна вниманиеи на факта, че близо 80% от средствата за биоземедeлие отиват за дейности, коитоне са пряко свързани с биологичното производство на продукти. Такъв е случая с ливадиза косене и пасища. Все по-често кандидастват бенефициенти с култури с дълъгпериод на отглеждане до първо плододаване.

Браншовитеогранизации пледираха за въвеждане на допълнителни мерки за контрол накачеството на биопродуктите и налагането на санкции и прекратяване на поетиангажименти, както и връщане на получени средства в случай на доказанонеизпълнение на договорените условия.

От Националнатаасоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове предложихадържавата да подпомага със средства за растителна защита  и при орехоплодните култури през зимнияпериод. От сектора  отбелязаха, че търпятголеми загуби заради санкциите срещу Русия и очакват след тяхното отпадане давъзстановят позициите си на руския пазар.

 

Европейската политика в областта на селскотостопанство е да се отпускат средства за организации на производители

От своя страна министърътна земеделието и храните  проф. д-рХристо Бозуков по време Консултативния съвет по овощарство изеленчукопроизводство заяви, че насърчаването на развитието на сектор „Плодовеи зеленчуци“, е приоритет на Министерство на земеделието и храните.  Ефективен инструмент в общата организация напазара на селскостопански продукти  емярката за подпомагане на организациите на производители. Ниският размер наподпомагане на сдружаване на земеделци, предлаган от Европейския фонд загарантиране на земеделието, се равнява само на 4,1% от стойността напредлаганата от организациите на производителите продукция на пазара. Това налагадопълнителното въвеждане на национално съфинансиране. Държавната финансовапомощ може да бъде до 80 % от средствата, набрани от членовете или от саматаорганизация на производителите (собственото участие), но не повече от 25% отгодишната стойност на реализираната на пазара продукция и не повече от левоватаравностойност на 1 500 000 евро.

За прием 2018 г.аграрното министерство предвижда да бъде направен анализ и актуализиране наставките, както и оценка на възможностите за прехвърляне на средства от другимерки към мярка 10.