Национална програма от мерки за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.03.2017      5157


Изготвянето на Националната програма от мерки за контрол срещу почвени неприятели при картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) се налага с цел ограничаване загубите причинени от неприятеля в страната, чрез определяне на пакет от мерки за мониторинг и контрол. Настоящата програма е предназначена за специалисти – агрономи и земеделски производители, в тяхната дейност по опазване на растенията от неприятелите.

 

Телени червеи се наричат ларвите на твърдокрилите насекоми от сем. Elateridae, защото имат дълго, тънко, цилиндрично и силно хитинизирано (твърдо) тяло, наподобяващо късче ръждива тел.

Възрастните насекоми от това семейство са известни под името полски ковачи или скокльовци защото, когато се поставят по гръб, подскачат (скокльовци) и издават звук, който наподобява чукане (полски ковачи). Това се постига чрез рязко сгъване на бръмбарите, в мястото

между преднегръда и елитрите, където тялото е силно прищипнато. Телените червеи са едни от най-често срещаните многоядни неприятели и се характеризират с широка екологична и хранителна пластичност, с което се обуславя широкото им географско разпространение. Вреда

нанасят ларвите. Те водят подземен начин на живот, което затруднява контрола срещу тях.

Телените червеи са представени в България с по-големи популации от родовете Agriotes sp., Melanotus sp., Stenicera sp.(= Corymbites sp.), Selatosomus sp. Скритият начин на живот на телените червеи, лошата агротехника и монокултурното отглеждане на картофи в районите,

където тази култура е застъпена, налагат профилактични мерки на защита и използването на почвени инсектициди.

Националната програма е разработена на основание чл. 6, т. 2 от Закона за защита на растенията от Българска агенция по безопастност на хранните - дирекция „РЗ и ККППЗ”, дирекция „ПРЗТ” и Централна лаборатория по карантина на растенията.

В нея са ползвани материали, научни разработки, данни, таблици, презентации, публикации, снимков материал от EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) и други.

 

Националната програма от мерки за контрол срещу почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) може да намерите ТУК.