Държавна помощ за картофопроизводителите за борба с почвените неприятели 2017

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 20.03.2017      1502


Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобрифинансов ресурс от 1 млн. лева за 2017 година по Схемата за държавна помощ закомпенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства зарастителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите.

 

Помощта сепредоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделскитестопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвениявредител. Схемата е насочена към изпълнение на Националната програма от меркиза контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи(Elateridae).

Нотифицирана е пред Европейската комисия през юни 2015 г. и е със срок наприлагане до 2020 година. Целта на помощта е ограничаване на загубите отразпространението на почвени вредители по картофите на територията на България.

 

Кандидастване

Производителитена картофи могат да кандидатстват за подпомагане от 20 март до 12 май.Заявления по схемата ще се приемат в областните дирекции на Фонда. До 30 майземеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършенитедейности по третиране на картофените насаждения. Срокът за сключване надоговори и изплащане на помощта е до 20 юни 2017 г.