Наръчник на тополовъда

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 03.03.2017      1609


През 2017 г. предстои да излезе новия наръчник на топoловъда с автори доц. д-р Янчо Найденов и маг. Инж. Николай Стоянов.

 

Непрекъснатото увеличаване на потреблението на дървесина в световен мащаб поставя проблема за бързото й възпроизводство.

Едно от решенията на този проблем може да бъде създаването на интензивни горски култури от тополи, които при условия на умерен климат, какъвто е в България, са най-бързорастящия дървесен вид. Тополите лесно се размножават по вегетативен начин и това улеснява тяхното разпространение.

Затова излизането на новия наръчник на топoловъда е също положителна стъпка в посока алтернативни начини за набавяне на бързорастяща дървесина в конкретните климатични условия на страната.

В Наръчника се разглеждат значението на тополите и върбите за производство на дървесина, както и основите на систематиката им. Направена е характеристика на тополо­вите клонове, използвани в залесителната практика. Опи­сани са методите и технологиите за размножаване на тези дървесни видове, както  и производството на фиданки.  Представена е класификацията на тополовите месторастения, изборът на подходящи кло­нове и технологии за създаване, отглеждане и стопанисване на тополовите култури. Разработен е природо-целесъобразен екологическа модел за стопанисване на зоната „дига-бряг“. Подробно са разгледани систематиката на болестите и неприятелите по тополите, както и методите на борба с тях.