Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.02.2017      6383


Изготвянето на Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период има за цел да ограничи загубите и разпространението на болестите и неприятелите в страната. В Програмата основно са разгледани вредителите, които се повлияват от приложените извън вегетационния период на растенията агротехнически и химични мерки за контрол. Мерките предвидени в тази програма се отнасят само за семкови и костилкови овощни видове.

 

С изпълнението на Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период се намалява зимуващият запас от неприятелите и причинителите на болести по овощните култури, което осигурява нормално развитие на растенията в началото на вегетация и намаляване на броя на вегетационните пръскания. С есенно-зимните пръскания на трайните насаждения се унищожават зимуващи форми на неприятели, а също така се предотвратява развитието на множество причинители на болести. Освен химични средства, за контрол на вредителите по трайните насаждения през този период се използват агротехнически и билогични методи.

Освен това едно от основните изиквания на европейската земеделска политика  за „устойчива употреба на пестициди” е градивна част на програмата, като целта е производството на качествена земеделска продукция без остатъчни количества от пестициди, така и високо равнище на защита на човешкото здраве и опазване на околната среда от негативно пестицидно въздействие. Затова от огромно занчение е да се направи избор на подходящ продукт за растителна защита. Точната доза и оптималният момент за третиране осигуряват не само високи добиви, но и успяват да допренесат за намаляване на замърсяването на плодовете и околната среда.

Настоящата Национална програма е предназначена за специалисти – агрономи и земеделски производители и е насочена към болести и неприятели, чието развитие може да бъде ограничено чрез прилагане на есенно-зимни защитни мерки. Програмата е разработена на основание чл. 6, т. 2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД 09-656/27.09.2013 г. на министъра на земеделието и храните от работна група в

състава на която влизат служители на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, ОДБХ – Кюстендил, ОДБХ – Пазарджик и ОДБХ – Пловдив и с активното съдействие и Аграрен Университет - Пловдив. В нея са използвани научни разработки, данни, таблици, презентации, снимки от разработката Добра растителнозащитна практика при овощни култури” и материали от EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) и други.

 

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период може да видите ТУК