Ключово решение с визия за бъдещето

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 24.01.2017      4875

Млади надежди в българското аграрно образование и наука” е името на новата фондация, която стартира официално в началото на 2017 година. Днес предлагаме интервюто с нейния инициатор, учредител и управител проф. д-р Тоньо Тонев, един от водещите преподаватели  в Аграрния университет в Пловдив

Проф.Тонев, каква е философията и архитектурата на този проект? Кой е хоризонтът, който планирате, какви цели си поставяте?

Както красноречиво говори името на фондацията, тя е създадена с цел да подкрепя материално и морално най-успешните студенти и докторанти, които се обучават в Аграрния университет в Пловдив. Реализирането на такава амбициозна цел е възможно само със съвместните усилия от една страна на подбрани колеги-преподаватели, съмишленици от Аграрния университет, и от друга – с активното партньорство на компании и асоциации от агробизнеса. Надяваме се да успеем да изградим една надеждна, динамична и работеща структура, която ще работи за просперитета на българското земеделие.

Естествено и регистрацията на тази фондация има своята предистория и мотиви. Те се състоят в многократни настоявания, на много колеги от бизнеса, за подкрепа и разкриване на повече възможности за изява и реализация на будни студенти. Едновременно с това на пазара на труда се наблюдава перманентно, настоятелно търсене на отлично подготвени кадри за бъдеща работа във фирмите. В качеството си на преподавател в Аграрния университет в Пловдив видях реална потребност от създаването на едно ново, свързващо звено между аграрното образование и бизнеса.

Очакванията ми са за съпричастност към каузата на фондацията. Успехът (или неуспехът) на това начинание ще бъде своебразен тест, дали имаме нагласата и усещането за принадлежност към съвременната аграрна общност.

Имам уверението за подкрепа и съдействие от ръководството на Аграрния университет и на много свои колеги-преподаватели. Без това няма да е възможно ефективно действие на тази нова структура. Всички работим за една обща кауза – да обучаваме висококачествени кадри. Макар и много скоро регистрирана,  Фондацията вече среща широка подкрепа и готовност за партньорство с много фирми от агробизнеса. Убеден съм и вярвам, че тази подкрепа все повече и повече ще нараства!

Онова, от което ще се ръководя и  чрез фондацията, е да  напълня със съдържание слогъна на Аграрния университет – Пловдив „Образование - наука - бизнес“! Едно от най-активните действия на Фондацията ще бъде организирането на мобилни семенари на територията на цялата страна. Целта на тези турове, по примера на проекта „Хербитур“, ще бъде, студентите-стипендианти на Фондацията да имат възможности да виждат „на живо“  най-новите и успешни  технологични решения в областта на земеделието в България и други държави с развито земеделие.

Проф. Тонев, ще Ви помоля да информирате по-подробно читателската аудитория на сп.”Растителна защита” за концептуалната политика на Фондацията по отношение бъдещото партньорство със заинтересованите фирми, асоциации, съюзи и отделни безнесмени

Партньорството на фондацията с фирми, асоциации, съюзи, физически лица  и други ще има две формипърво – безвъзмездно  дарителство (спонсорство) без долен и горен праг на  дарената сума, и второ - дарителство съчетано със заявено желание за реклама, на монтирани на стратегически места в Университета големи телевизори. 

За постигане на максимална прозрачност и финансова дисциплина, всички разплащания между спонсорите (рекламодателите) и фондацията и между фондацията и студентите, ще се извършва изцяло по банков път.

Като допълнителен бонус, на всички стипендианти на фондацията ще бъде осигурена и безвъзмездна възможност за интензивно чуждоезиково обучение от високо квалифицирани преподаватели!

Изборът на студентите за  стипендии и награди от Фондацията ще става  на база комплекс от показатели: общ успех от следването (минимум 5:00), показани  резултати от анонимни тестове от по  100 въпроса,  плюс допълнително интервю с всеки от кандидатите за стипендиант. Размерът на стипендията на всеки от кандидатите  ще се определя в низходяща класация в три категории.  Амбицията ми е още тази година фондацията да стартира с минимум 25 стипендианти. Обект на стипендиите, на този първи етап ще бъдат само редовни студенти от  3-и и 4-и  курс, от бакалавърското ниво на обучение от трите  агрономически факултета на Университета – Растителна защита и екология,  Агрономство - полевъдство и агрономство - лозаро-градинарство.

За възможността да станат стипендианти на фондацията, студентите ще бъдат информирани още от 1-и курс. Надяваме се, това да бъде още един сериозен  мотив от тяхна страна,  да постигат отлични резултати в курса на своето обучение.

При желание и възможност от страна на спонсорите и рекламодателите, стипендиантите на Фондацията ще бъдат насочвани с предимство  към техните фирми, за стажове, а след завършване курса  на следването и за евентуално назначаване на постоянна работа.  

Идеята ни е, това начинание да стартира поетапнно. От началото на 2017 г. системата ще бъде отворена за всички дарители (спонсори) и рекламодатели. Фондацията "Млади надежди в българското аграрно образование и наука" ще полага неуморни усилия, за да бъде надежден мост между аграрното образование, аграрната наука и аграрния бизнес.

Цялото интервю четете в брой1/2017 на сп.”Растителна защита”