Насърчаване на европейските селскостопански продукти

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.01.2017      2094

 

Европейската комисия публикува на 12 януари поканаза представяне на предложения, с оглед осигуряване на 128, 5 милиона евро, за финансиранена кампании за насърчаване потреблението на европейски селскостопански продукти. Организации на производители от ЕС и професионални асоциации могат да представят своите предложения до 20 април 2017 чрез специален електронен портал.

 

Един отприоритетите, който си е поставил европейският комисар по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган, е отварянето на пазара на трети страни към европейските селскостопански стоки.

Кампаниите, които следва да се проведат, както в ЕС, така и в страните извън Съюза, ще имат за цел да информират обществеността и правителствата за качеството на продиктите от европейски производители и насърчаването на тяхното потребление.

В реч пред Европейската Комисията Фил Хоган заяви: „Реформираната политика за кандидастване през 2016 година успя да отвори вратите за достъп до програмите на нови кандидати. Близо 50% от тях са се възползвали от финансиране за първи път. Тазгодишните разговори са съсредоточени върху насърчаването на потреблението на земеделски стоки извън ЕС, като същевременно се предвижда и увеличаване на бюджета на многонационалните програми.“

Продуктите, които ще бъдат рекламирани предимно, са плодове и зеленчуци 30%, следвани от месо 17 % и млечни - 15 %.

На Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea, Люксмебург) е възложено от страна на Европейската комисия управлението на някои от фазите на изпълнение на програмите, включително публикуването на покани за представяне на предложения, приемането и оценяването на предложенията, изготвянето и сключването на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за многонационалните програми и извършването на мониторинг на тяхното изпълнение.

За да се стимулира броя на кандидастващите, Комисията организира информационен ден в Брюксел на 31 януари 2017 г., който е отворен за всички потенциални бенефициенти,рекламни агенции и изпълнителни националнни органи. Информационият ден специално ще се фокусира върху предоставянето на насоки за изготвянето на предложения и предоставяне на успешни примери от последните съфинансирани програми. Заявленията трябва да бъдат представени на Комисията до 20 април 2017 чрез специален електронен портал. След това Европейската комисията ще направи оценка на заявленията и ще вземе окончателно решение през есента за одобрените проекти.

 

Програмите, покоито може да се кандидаства, бюджет и начин на кандидастване може да видите ТУК