Биологично изпитване на продукти за растителна защита

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.12.2016      1600


Държавен вестник обнародва Наредба № 19 (ДВ брой: 90 от 15 ноември 2016 г.) за биологично изпитване на продукти за растителна защита. Чрез наредбата се урежда реда и условията за биологично изпитване на продукти за растителна защита (ПРЗ), както и процесите по одобряване и контрол на бази за извършване на биологично изпитване.

 

Биологичното изпитване на ПРЗ се извършва с цел да се установи

ефикасността на продуктите при употребата им върху растенията и растителните продукти, като се определи влиянието на даден продукт върху контрола на вредителите и растежа на растенията.

Наредба № 19 за биологично изпитване на продукти за растителна защита е в сила от 15 ноември 2016 г. В нея се уреждат условията за въвеждане или внос на ПРЗ, предназначени за биологично изпитване и се посочва Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) като основен орган за биологично изпитване на ПРЗ на територията на страната.

За извършване на дейностите по тази наредба, както и за извършване на

услуги на физически и юридически лица се събират такси съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4, съответно ценоразписа по чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Биологичното изпитване на ПРЗ се извършва в съответствие с правилата на Добрата експериментална практика и съгласно стандартите за изпитване за ефикасност на ПРЗ, определени от Европейската и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO).

Когато биологично се изпитват ПРЗ, в състава на които са включени едно или повече активни вещества, които не се съдържат в състава на разрешен продукт или се съдържат в състава на продукт, разрешен за употреба срещу друг вредител, третираните растения и растителни продукти се унищожават съобразно особеностите на третираната култура.

Продуктите за растителна защита се изпитват най-малко в рамките на един вегетационен период.

 

Биологично изпитване на продукти за растителна защита в одобрени бази на физически и юридически лица

На одобрените бази за извършване на биологично изпитване се издава сертификат за биологично изпитване на ПРЗ за следните групи култури и обекти:

- трайни насаждения;

- полски култури;

- зеленчукови култури;

- оранжерийни култури;

- декоративни видове;

- горски видове;

- етеричномаслени култури;

- складове и складирана продукция.

Срокът на издаден сертификат за биологично изпитване на ПРЗ може да се удължи до три месеца преди изтичането му при условията и по реда на чл. 74 и 75 от Закона за защита на растенията.

Притежателите на сертификати за биологично изпитване на ПРЗ ежегодно до 31 декември трябва да представят в ЦУ на БАБХ информация за количеството продукти за растителна защита (по наименования или по код на продукта), употребявани за биологично изпитване в базата на текущата календарна година.

За биологично изпитване на ПРЗ в одобрени бази на физически и юридически лица заявителите подават в ЦУ на БАБХ декларация за изпитване по образец.

 Декларациите се подават в срок до:

- 30 юни – за ПРЗ, които ще се изпитват през пролетно-летния период на текущата календарна година;

- 30 ноември – за ПРЗ, които ще се изпитват през есенно-зимния период на текущата календарна година.

 

Наредба № 19 за биологично изпитване на продукти за растителна защита може да видите ТУК