МЗХ предвижда промени в Съвета по продукти за растителна защита

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 08.12.2016      1317


Министерството на земеделието и храните публикува на своята интернет страница на 5 декември Проект на Правилника за изменение и допълнение на Съвета по продуктите за растителна защита. В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на правилник, заедно с проекта на доклад, са подложени първо на обществено обсъждане.

 

Процедурата по разрешаване на продукти за растителна защита се определя с помощта на Съвет по продуктите за растителна защита.

Министърът на земеделието и храните създава със заповед Съвет по продуктите за растителна защита като консултативен орган към изпълнителния директор на БАБХ по въпросите, свързани с продуктите за растителна защита. В него участват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, БАН, научни институти и други.

Изпълнителният директор на БАБХ, по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита, разрешава със заповед предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, етикетирани и опаковани в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара в оригинални запечатани опаковки на производителя или преопаковани от лице, което притежава разрешение за това.

Протоколите от заседанията на съвета по продукти за растителна защита и разрешителните за препарати за растителна зашита могат да бъдат намерени ТУК.

 

Проект на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита

 

Поради настъпили промени в нормативната уредба, относно продуктите за растителна защита след приемане на Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига е необходимо, да се направят предложените изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита. Съгласно влизането в сила на цитирания закон оценките на продуктите за растителна защита ще се извършват от Център за оценка на риска на хранителната верига. В Проекта също така се предвижда намаляване на броя на представителите на Българската агенция по безипасност на храните БАБХ и включване на представители на Център за оценка на риска по хранителната верига. Броят на заседанията на Съвета по продукти за растителна защита ще бъдат намалени.

С проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за

организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита не се въвеждат актова на правото на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с правота на Европейския съюз. Не се приемат и мерки по прилагане на европейското законодателство.

 

Проект на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита може да бъде видян ТУК.