Актуализираната програма за 2017 за ПРСР 2014 -2020

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 02.12.2016      2644


Министерството на земеделието и храните аткуализира индикативната годишна работна програма за 2017 година за ПРСР 2014-2020 г.


Според програмата се предвиждат приеми по някои от най-атрактивните и очаквани мерки – 4.1.2  „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“,, насочена към малките стопанства за инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Придобиване и подобряване на недвижимото имущество; Закупуване на нови машини, съоражения и оборудване.

Предвижда се също така и прием по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,, Подмярка 6.1  „Създаване на стопанства на млади фермери“,, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Мярка 9 „Учередяване на групи и организации на производителите“, Мярка 10 „Агроекология и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“, и други мерки.

За съжаление Мярка 16.1, която е за създаване на оперативни иновативни групи, все още не се предвижда в индикативния график за 2017 г., а тя е добра възможност за финансиране на иновативни идеи на земеделските стопани.


Цялата индикативна работна програма за 2017 година можете да видите ТУК.