Нова наредба за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.11.2016      1976


От 4 октомври 2016 г. е в сила Наредба № 14 за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, чрез която се уреждат условията за прилагане на биологични агенти, правилата за добра растителнозащитна практика и контрол. Наблюдението и диагностиката на икономическите важни вредители ще се извършва от БАБХ.

 

Във връзка с увеличаващото се значение на икономическите вредители в световен мащаб Министерството на земеделието и храните и Българската Агенция по Безопасност на храните разработиха заедно стратегии за опазване на биологичното разнообразие и контрол при опазване на растенията и растителните продукти.

В Наредба № 14, която влезе в сила в началото на октомври, са регламентирани всички условия, при които земеделските производители или наетите от тях консултанти по интегрирано управление на вредителите ще бъдат задължени да извършват масови и маршрутни обследвания на площите стопанисвани от тях.

Системни и постоянни наблюдения върху икономически важните вредители ще имат основно експертите по растителна защита в Областните дирекции по безопасност на храните. Инспекторите по растителна защита на ОДБХ ще подпомагат и фермерите при обследванията.

Мониторинга на икономически важните вредители трябва да се извършват на редовни времеви интервали,  а растителнозащитните практики, които провеждат, ще се вписват в дневник.

Наредбата предвижда изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните да утвърждава със заповеди ежегодно до 31 януари списък на икономически важните вредители по земеделските култури по административни области.

Специална работна група ще определя праговете на икономическа вредност на важните вредители. В нея ще участват представители на Министерство на земеделието и храните, БАБХ, научни организации и висши училища в областта на растениевъдството.

При съмнения за вида на вредителя, служителите на Агенцията по храните, консултантите и земеделците ще се взимат проби за лабораторен анализ за диагностика, които ще се изследват или в Централната лаборатория по карантина на растенията, или в научни лаборатории.

Земедеслките стопани ще водят дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене. При поискване ще бъдат длъжни да предоставят информация за появата и развитието на вредителите, вписана в дневника.

Пълният текст на Наредба № 14 за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители може да намерите ТУК.