Целеви кредити за торове и семена за пшеница от реколта 2017

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.11.2016      1511


Приключи срокът за прием на заявления за ползване на целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2017. Крайният срок за изплащане на средствата е 19 декември 2016 г. Общо 62 земеделски стопани за кандидаствали по схемата и общата стойност на исканите кредити е близо 2 600 600 лева.

 

В периода 4 октомври - 15 ноември 2016 г. общо 62 земеделски стопани са кандидаствали за целеви кредити за закупуване на минерален тор и семена за производство на пшеница от реколта 2017 г. Стойността на обявените кредити възлиза на близо 2 600 600 лева, от които за закупуване на минерални торове са заявени близо 24 360 хектара, а за семена – 16 296 ха.

ДФЗ припомня, че крайният срок за изплащане на средствата е 19 декември 2016 г. Заемът, който могат да ползват фермерите по схемата, е с годишна лихва от 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит.

 

Koй може да получи кредит?

Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена като максималният размер накредита е 200 000 лв. Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие“.

Регистрираните като земеделски стопани физически и юридически лица, както и кооперации, имат право да получат кредит. Те трябва да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие” и да са застраховали посевите си до пълния размер на получените средства по договор.

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция.