Съвместно прилагане на училищните схеми

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 26.09.2016      1919

Нова наредба, която обединява  условията за прилагане на схемите Училищен плод” и Училищно мляко”, ще доведе до намаляване на административната тежест както за бенефициентите, така и за органите по тяхното изпълнение.

Кабинетът прие нова наредба за условията за прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. По новите правила, от следващата учебна година 2017/18 за всички страни-членки от Европейския съюз ще е задължително да слеят двете схеми и да ги обединят в една. За да продължи насърчаването на навиците за здравословно хранене при учениците и за да за улесни прилагането на схемите, с цел осигуряване на ефективно и целенасочено използване на фондовете на Съюза, двете училищни схеми се сливат в една. Очаква се така да се намали административната тежест и обединяването да намали разходите на доставчиците на храни за училищата в страната. Прилагането на схемите ще се съфинансира и със средства, заложени в бюджета на Държавен фонд "Земеделие".

Схема Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г. Изпълнението й получава положителен обществен отзвук и броят на участващите нараства всяка учебна година. Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата и да развие навиците им за здравословно хранене. Основната превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата е ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зеленчуци и плодове  – оптимален прием, препоръчван от Световната здравна организация.

Схема Училищено мляко” Схемата „Училищно мляко“ се прилага в България от 2009 г.  Кампанията цели в училищния стол да се предлагат млечни продукти от родни производители, които са произведени по БДС и са етикирани съгласно европейските изисквания. В резултат на приложения през 2015 г. нов подход и осигуреното национално финансиране, интересът към нея се повиши многократно.

Официално от 1 август 2017 г. двете действащи схеми в Европейския съюз - "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ще бъдат приведени в съответствие с единната правна рамка на Съюза. Новите правила целят по-висока ефективност, по-целенасочена помощ и подобряване на образователния аспект.
Общият бюджет на ЕС за двете схеми е 250 милиона евро за една учебна година, от които 150 милиона евро за плодове и зеленчуци и 100 милиона евро за мляко.

Повече информация може да намерите ТУК