Сертификат за отговорно стопанисване на гори

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.09.2016      1908

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен (СИДП ДП – Шумен), което управлява държавни горски територии в четири административни области – Шумен, Варна, Добрич и Търговище, получи Сертификат за отговорно управление на горите на 100 % от територията си. Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите) е международна организация, която подкрепя отговорноро управление на горите в световен мащаб.

Североизточното държавно предприятие СИДП получи Сертификат за отговорно управление на горите на цялата си територия. Документът обхваща стопанисваните от предприятието гори на територията на четири области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен и е издаден от първата световна независима система за устойчиви гори - Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите). Сертификатът е еталон за ефективно използване на целия спектър от продукти и услуги от горите и доказва, че СИДП осъществява своята дейност в съответствие с всички международно приети норми и критерии. Горските стопанства, които притежават такъв документ, гарантират качеството на предлаганата от тях дървесина, поддържат високи консервационни стойности в горите и разполагат с данни за крайния потребител.

С издаването му предприятието получава съществено бизнес предимство, тъй като много международни компании работят само със сертифицирана дървесина.

Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите) е международна организация, която подкрепя отговорното управление на горите в световен мащаб.

Международната неправителствена организация е основана през 1993г., чиято цел е отговорното управление на горите чрез ползването на екоетикети.

FSC сертификацията се разглежда като система от стандарти и има широк спектър на ангажименти в сферата на горското стопанистване. Логото и етикетите на FSC създават силна връзка между добре управляваните гори и крайният потребител, като по този начин носят пазарно преимущество на сертифицираните горскостопански и дървопреработвателни предприятия. FSC сертификацията по проследяване на продукцията (CoC) допълнително контролира потока на дървесина от сертифицираните гори до пазара.

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен

е регистрирано в търговския регистър на 8 юли 2011 г. Общата площ на държавните горски територии, включени в района на дейност на СИДП ДП - Шумен, е 287 892 ха, като залесените горски територии възлизат на 94 % с площ от 271 222 ха. Запасът на дървостоите възлиза на 36 млн.куб.м, като средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии е 520 хил.куб.м. Предприятието разполага и с 9 горски разсадника, от които 2 са с национално значение. Броят на произведените фиданки възлиза на  2,5 млн.

Държавното горско стопанство обхваща голямо разнообразие от защитени територии и обекти, сред които са два природни парка - Природен парк „Златни пясъци“ и  Природен парк „Шуменско плато“, три резервата – „Камчия“, „Калиакра“ и „Букака“, осем поддържани резервата, както и множество защитени местности, природни забележителности и обекти. През територията  на СИДП ДП минава пътя за сезонна миграция на птиците Виа Понтика, който е от национално, общоевропейско и световно значение и е обект на засилен научен интерес и международна юридическа защита.

С най-голямо участие в залесената площ са горите от цер, дъб, обикновен габър, източен бук, липа, акация, черен бор и ясен. Изкуствено са внесени чрез залесяване белия и черния бор, които заемат 9,6% от площта, бялата акация - 10% и червения дъб - 2,5%. Важно място заемат и защитните горски пояси, разположени на територията на области Добрич и Шумен.