Подмярката за подпомагане на малките стопанства стартира от 4 юли

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.06.2016      2206

Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В брой 46, от дата 17.6.2016 г. е публикувана официлано цялата Наредба № 10. Със заповед на министъра на земеделието и храните е определен периода на прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства". Заявления за подпомагане ще бъдат приемани от 4 юли до 12 август.

Министерство на земеделието и храните

Наредба № 10  от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Глава първа

Общи приложения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел:

1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;

2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;

3. подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Чл. 3. Финансовата помощ се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Глава втора

Условия за предоставяне на финансова помощ

Раздел I

Обхват на дейностите

Чл. 4. (1) Финансовата помощ по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн.

(3) Не се предоставя финансова помощ за земеделски стопанства, които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.

Раздел II

Изисквания към кандидатите

Чл. 5. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:

1. физически лица, навършили 18 години;

2. еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;

3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

(2) Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да:

1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;

2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;

3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително;

4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;

5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;

7. не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, както и по реда на:

а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.);

б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);

в) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.);

г) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);

8. не им е издавана заповед за одобрение за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.) (Наредба № 28 от 2008 г.) за последните пет години; когато кандидатите имат издадени заповеди за одобрение по Наредба № 28 от 2008 г., са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, ако към датата на подаване на заявлението за подпомагане:

а) успешно са приключили петгодишния си ангажимент по Наредба № 28 от 2008 г. и е изтекла петата стопанска година от изпълнението на бизнесплана, и

б) са получили всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г., и

в) е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане по реда на Наредба № 28 от 2008 г.

(3) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2, които са регистрирани през годината на кандидатстване в търговския регистър и като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се доказват и в качеството им на физически лица.

(4) Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, трябва да са:

1. влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане;

2. с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(5) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 2, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:

1. с правно основание за ползване съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на подписване на договор за предоставяне на финансова помощ;

2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;

3. в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.

Цялата информация по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложенията към нея може да прочетете ТУК