Коренова гъба (Heterobasidium annosum)

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 07.06.2016      2071

Лесопатологичните обследвания на Лесозащитните станции – София, Пловдив, Варна, показват, че при ветровалните култури в посочените райони, както и в повечето от смърчовите култури и насаждения на Витоша се наблюдават и нападения от кореновата гъба (Heterobasidium annosum), която се развива в сърцевината на смърча, елата, мурата в продължение на десетки години, достига на височина 7–8 м, в някои случаи и на по-голяма височина, и то без външни видими признаци. При силни, екстремни ветрове или тежък мокър сняг стъблата се пречупват на височината на развитието на загниването на дървесината, причинено от гъбата.

През последните години общата нападната площ се увеличава най-бързо в района на РДГ Кюстендил, Благоевград и София. В тези насаждения и култури се предвижда санитарна сеч. Може да се очаква увеличаване площта и интензивността на нападенията от тази гъба в иглолистните култури на възраст 30-40 г. в западните Родопи създадени върху бивши селскостопански земи и във възрастните смърчови гори на Витоша, Пирин, Рила.