Безплатни консултански услуги за малки земеделски стопанства

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 29.05.2016      1709

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е единствената организация определена в Наредба № 7 от 5 май 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“  и одобрена от ЕК да предоставя безплатни консултантските услуги на малките земеделски стопанства. Стартирането на консултанските услуги ще започне след одобрение от страна на Министъра на земеделието и храните на съдържанието на консултантските пакети, които НССЗ ще предоставя. Очаква се това да се случи в средата на месец юни.

В Държавен вестник бр. 36 от 13. 05. 2016 г. е публикувана  Наредба № 7 от 5 май 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. НССЗ ще им предоставя консултантските услуги напълно безплатно под формата на 6 броя основни консултантски пакети (КП) включващи:

- изготвяне на бизнес план и заявление за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., както и по подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“,а 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“;

- предоставяне на информация и съвети относно законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и оценка на произтичащите от тях задължения  за малките земеделски стопанства;

- предоставяне на информация и съвети относно селскостопански практики от полза за климата и околната среда в т.ч.: изискванията и условията за поддържане на съществуващите постоянно затревени площи, диверсификация на културите и екологично насочените площи; изискванията в националното законодателство за изпълнение на Рамкова директива за водите; съвети за увеличаване на ефективността на потреблението на водата в стопанството; информация и съвети относно мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите;

- предоставяне на информация и съвети относно стандартите за безопасност на труда и стандартите за безопасност на стопанствата;

- предоставяне на информация и съвети относно изискванията за пускането на пазара на продукти за растителна защита и спазване на общите принципи на интегрирано управление на вредителите при земеделските култури, както и конкретни съвети за провеждане на растителнозащитните мероприятия в стопанствата, съгласно добрите растително-защитни практики;

- предоставянето на консултации за: модернизиране и подобряване на конкурентоспособността на стопанствата; въвеждане на иновации; избор на подходяща земеделска техника; разнообразяване на дейностите на стопанствата; оптимизиране на дейностите на стопанствата и за подходящи от икономическа гледна точка култури и животни, които да се отглеждат в тях; подходящата производствена и организационна структура за развитието на стопанствата; подходящи маркетингови канали за реализация на продукцията; законово-нормативните изисквания свързани с регистрационните, разрешителните и лицензионните режими в областта на земеделието; управлението на риска в земеделските стопанства; възможностите за участие на малките земеделски стопани в Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост; за изискванията за биологично производство, включително подготовка на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.; съвети за опазване на здравето на животните. Също така по този пакет НССЗ ще изготвя заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. и ще оказва подкрепа на малките земеделски стопанства за участие в мярка 9„Създаване на групи и организации на производителите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

Източник: НССЗ