Институт по земеделие в Кюстендил

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 11.04.2016      4366

Представяме ви един от най-старите институти по земеделие в България, който е структурно звено на Селкостопанската Aкадемия към Министерство на земеделието, храните и горите. Специализиран е в научно-изследователско учреждение за решаване на теоретични и практическипроблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения и оказванепомощ на земеделските производители.

История

Институтътпо земеделие в Кюстендил е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ№ 2646/19.12.1929 г. Овощарскаопитна станция в Кюстендил. Намира се в Югозападна България в район сблагоприятни природо-климатични условия за отглеждане на овощни видове. Той епървото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл встраната ни. Започва своята дейност с директор ст.н.с. І ст. Тодор Захов (1929–1939 г.). Издадени са два Указа, подписани от царБорис ІІІ, за оземляване на Опитната станция с 283 дка от землищетона с. Николичевци край Кюстендил. В края на 1944 г. Опитната иконтролна станция прераства в Овощарски изпитателен институт. Обособени са 3отдела: селекция и сортоизучаване, агротехника, растителна защита. Залагат сесортови и агротехнически опити по напояване, с клонови подложки, по растителназащита и други.

През 1965 г. към института се присъединяваотделът по овощарство на Комплексната опитна станция в с. Негован,Софийско. Залагат се първите съдови опити с овощни растения и се поставяначалото на проучвания върху кореновата система при ябълка, круша и слива иопределяне торопотребността на овощните растения чрез листна диагностика.Провеждат се първите опити в България за установяване ефекта на самолетнотопръскане срещу струпясването, плодовия червей и акарите по ябълката, започватизучавания върху биологията и средствата за борба с брашнестата мана поябълката и листозавивачките при черешата. Утвърждават се нови сортове: круша –Пауталия, и череша – Победа, Кюстендилска хрущялка и Черна Конявска. Презпериода 1967–1970 г. от САЩ и Канада са интродуцираниповече от 250 овощни сорта. Слага се началото на вирусологичните изследванияпри черешата и вишната, както и на целенасочено използване на индуцираниямутагенез за ускоряване на селекционния процес. Институтът става център завнедряване на научно-техническия прогрес в овощарството и започва да отговаряза развитието на черешовото, вишневото и крушовото плодопроизводство в цялатастрана и на ябълковото плодопроизводство в Югозападна и Северозападна България.След 1982 г., когато е създадена Селскостопанската академия в София, институтътпо овощарство в Кюстендил е включен в нейния състав като самостоятелно научнозвено.

 

След 2000-та година

Институтът по овощарство вКюстендил и ОСЯК в Костинброд се преобразуват в Институт по земеделие. През2006 г. към института се присъединява Сортоизпитвателна станция вс. Багренци и обработваемите площи се увеличават с нови 120 дка. Признати са черешовите сортове Данелия иСтефания и подложките за череша и вишна – ИК-М8 и ИК-М9, както и сливов сортКюстендилска красавица. На международното изложение „АГРА“ 2013г. Институтът по земеделие в Кюстендил енаграден със златни медали и грамоти за иновации за нов сорт ябълка Бесапара, ав раздел „Машини,инвентар и технологии за растениевъдството“ за „Технология за ефективно и устойчиво производство наябълкова продукция“ и „Технологияза отглеждане на черешови насаждения“. Признати са 6 ябълковии 4 черешови сорта.

На шесто национално изложение – ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ– ИТИ – 2015новият самофертилен черешов сорт Дима е награден със златен медал и диплом заиновации.

Международносътрудничество

Презпоследните две десетилетия Институтът по земеделие в Кюстендил има много добриотношения в областта на научноизследователското сътрудничество и обучениетосъс Земеделския институт и Университета „Св. Кирил и Методий“ в Скопие,Македония, с Института по градинарство в гр. Скерневице, Полша, с Института по овощарство в гр. Янтай и Хейлундзянската академия за селскостопански науки, Харбин, Китайската народнарепубликa.

По линия на двустранното научно-техническо сътрудничествомежду България и Китай към МОН институтът има 3 проекта – един успешноприключил и 2 действащи, при които са избрани редица хибридни форми и са интродуцрани се нови сортове и хибриди.

Вобластта на производствената практика през 2012 г. е подписан договор-споразумениеза научно обслужване с китайската фирма Fujian AgriculturalScience and Technology Development Co, Ltd. Royal, катос разрешение на ССА – София преотстъпихме лицензионните права заедна година на нашите черешови сортове Стефания и Данелия и малиновия сорт Люлин за производствона посадъчен материал от тях.

Продължаваме да се развиваме!

Целия материал за Института по земеделие в Кюстендилможе да прочетете в бр. 3/2016 г. на списание “Растителна защита”.