Електронни наръчници за кандидастване

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 11.04.2016      2018

Министерството на земделието и храните публикува електронни наръчници за кандидатстване по мерки мерки 10 („Агроекология и климат“), 11 („Биологично земеделие“), 12 („Плащания по натура 2000 и рамкова директива за водите“) и 13 („Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“) по ПРСР 2014-2020

Електронните наръчници за кандидастване по 4 основни мерки по ПРСР 2014-2020 бяха публикувани на 8 април (петък) на сайта на Министерството на земеделието и храните. Мерките, по които има онлайн указания за кандидастване са следните: мярка 10 („Агроекология и климат“), мярка 11 („Биологично земеделие“), мярка 12 („Плащания по натура 2000 и рамкова директива за водите“) и мярка 13 („Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“).

Целта на електронните наръчници е  да се улесни кандидастването по мерките от отделните стопани. Точните и конкретни условия за подпомагане, финасиране, реда на подаване на заявления и всички необходими документи са организирани на едно място и са достъпни за бенефициенти от цялата страната. За допълнителни въпроси и уточнения може да се обърнете към Министерство на земеделието и храните.

Пълните електронни наръчници могат да се изтеглят от сайта на МЗХ www.mzh.government.bg в рубриката актуално.