На вниманието на земеделските стопани

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 01.04.2016      2827

Информация на МЗ и БАБХ за ограничена и контролирана употреба на неоникотиноидни продукти за растителна защита

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 485/2013 на Комисията от 24 май 2013 г. и Регламент (ЕС) № 781/2013 на Комисията от 14 август 2013 г. по отношение на условията за одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам, имидаклоприд и фипронил и за забрана на продажбата и употребата на семена, третирани с продукти за растителна защита (ПРЗ) съдържащи посочените активни вещества, в България бяха спрени от употреба общо осем ПРЗ за обеззаразяване на семена. Земеделските производители на важни за страната култури - царевица и слънчоглед, бяха лишени от продукти за обеззаразяване на семена срещу икономически важните неприятели при тези култури - телени червеи и сив царевичен хоботник.

По този повод браншова организация на земеделски стопани официално поиска разрешаване за пускане на пазара на ПРЗ за ограничена и контролирана употреба на територията на Р България, за обеззаразяване на семена срещу неприятели при царевица и слънчоглед. Предвид възможностите на агротехническите методи и биологията на сивия царевичен хоботник и телените червеи, обеззаразяването на семената остава единствената възможност за ефективен контрол на тези вредители при двете култури!

В предвид становището на дирекцията “Растителна защита и контрол на ЦУ на БАБХ, реалната опасност от провал на посевите с установена средна и силна степен на нападение от почвените вредители, липсата на алтернативни методи за контрол на вредителите и на основание чл. 62, ал.1 от Закона за защита на растенията, СПРЗ разреши пускането на пазара на два продукта за обеззаразяване на семена за ограничена и контролирана употреба. На основание решението на СПРЗ бяха издадени две заповеди: за разрешаване на продукт с активно вещество имидаклоприд и продукт с активно вещество тиаметоксам, за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на РБългария. Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2009, продуктите бяха разрешени с определени рестрикции и мерки за ограничаване на риска, а именно:

1. Посочени са областите, в които ще се употребяват тези продукти: Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Там е установена средна и силна степен на нападение от сив царевичен хоботник и телени червеи на площите с царевица и слънчоглед;

2. Поставяне на уведомителни табели на площите, засяти със семена обеззаразени с разрешените два неоникотиноидни продукта.

3. Третираните с тези продукти семена, да не се засяват, където има активна паша на пчели. Да се преместят или покрият пчелните кошери по време на третиране и по време на сеитба.

4. При сеитба да се използва техника с подходящо оборудване, с която да се подсигури напълно инкорпориране на семената в почвата и минимизиране на отвяването на продукта от семената при засяване.

5. Третираните с неоникотиноидните продукти семена трябва да са напълно инкорпорирани в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

6. Да се отстранят разлетите/разпилените количества третирани семена, с цел опазване на дивите птици/дивите бозайници.

7. Да не се замърсяват водите с тези продукти за растителна защита или техните опаковки.

8. Третирането на семената да се извършва от квалифицирани специалисти, с най-малък риск за околната среда.

9. На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за защита на растенията лицата, които са пуснали на пазара тези продукти, до 14 дни след изтичането на срока за разрешаване, да уведомят ЦУ на БАБХ за пуснатите и нереализираните количества от съответните ПРЗ.