БАРЗ е против бюрокрацията в растителната защита

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 28.03.2016      1963

Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) издаде заповед, с която се утвърждава образец на Дневник за продажбата на препарати за растителна защита от професионална категория на употреба. Във връзка с изпалнението  на заповедта се очаква търговците на препарати за растителна защита  да наемат допълнително лице, което да следи за правилното попълване и спазване на условията в конкретния документ. Защо Българската асоциация за растителната защита (БАРЗ) не е съгласна с това решение?

В интервю за вестник Стопанин” доц. д-р Петър Николов, председател на БАРЗ, обвинява държавната администрация, в лицето на БАБХ, в излишни разпоредби, които спъват бизнеса на фирмите, занимаващи с разпространение на препарати за растителна защита. Земеделското ведемство често изисква информация от търговците, която е фирмена (търговска) тайна и не винаги е юридически обоснованa, смята г-н Николов. Неговите опасения са, че фирмите в бранша ще бъдат принудени да назначават допълнителен персонал, който да обслужва въпросната документация. „Нормално ли е да се наема служител и да му се плащат заплата и осигуровки, когато неговият труд не носи ползи или приходи, а представлява изпълнение на работата на държавната администрация!? Отговорът на бранша е категорично ясен - не!“

Припомняме, че в началото на годината беше прието решението на БАБХ за сертификати за право на ползване на професионална категория ПРЗ. Съгласно Закона за защита на растенията (Обн. ДВ. бр.61 от 25 юли 2014 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 февруари 2015 г.) дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, трябва да притежават сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице. Когато потребителите и дистрибуторите нямат висше образование с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, те могат да получат сертификат за използване на ПРЗ от професионална категория на употреба, след преминаване на обучение във висши училища или институции в системата на професионалното образование.