Кой иска да удължи разрешителното на глифозата? (Част 2)

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 18.03.2016      18003

Последните резултати от изследването на вредността на глифозата върху живите организми и околната среда поставиха под сериозно съмнение процеса на взимане на решения на европейските институции, които сляпо следват корпоративни интереси и рискуват здравето на собствените си граждани. Скандално е, че се спекулира с научни тези, често абсолютно противоположни, за да се създава натиск в общественото пространство. Как се взимат решения в ЕК и как работят органите за оценка на риска

Докато двама секарат, трети печели.

Учените, чиито проучвания алармираха Световната здравнаорганизация, са официално обявени, и докладите им са общодостъпни. В същотовреме Европейският орган за безопасност на храните запази своите автори втайна, под предлог, че трябва да се осигури личната им защита.

Стандартната процедура по въвеждане на нов продукт напазара или удължаването на вече утвърден такъв протича по следния начин: Разходите затоксилогични изследвания се плащат изцяло от фирмата-производител, ноинформацията, документацията и самите научни проучвания се извършват откомпетентни органи, които оценяват продукта на базата на международни стандартиза качество и практическо значение. Въввръзка с контрола на пестицидите в храните, включително и хербицида „глифозат”,в изпълнението на Регламент № 396/2005 г., в момента в рамките на Европейскиясъюз, в това число и в България се изпълнява тригодишна програма, приета сРегламент (ЕС) № 400/2014, относно координирана многогодишна контролна програмана Съюза. С нея се гарантира спазването на максимално допустимите граници наостатъчни вещества от пестициди в храни от животински и растителен произход иза оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества.

Но европейските хранителни органи залагат на друганеписана практика. В репортаж от 2013 г. по немската телевизия ZDF съвсемнедвусмислено е показана пряката връзка между производител и оценител. В ролятана производителя е американската фирма Монсанто, която предоставя вече готовидоклади с предварителни резултати на Федералния институт за оценка на риска вБерлин. Предаването подчертава пълната зависимост на такъв тип европейскиорганизации от индиструалните играчи, които лансират собствени теории закачеството и безопасността на продуктите си, отговарящи само на корпоративнитеси интереси. Тоест ролята на компетентните органи е сведена само допоставяне на подписи и печати под важни документи, “гарантиращи” качеството иконтрола на употребата на определения продукт.

В България през 2014 г. са били пуснати на пазара 515 хиляди литра препарати с активно вещество „глифозат“,както  обяви официално наПарламентарен контрол на 16 февруари земеделският министър Десислава Танева вотговор на депутатски въпрос относно контрола на употребата на хербицидаглизофат в българското земеделие и разпространението му в различни храни. През2016 г ще се изследва спорното вещество, като всички получени резултати щебъдат предоставени от БАБХ към Европейския орган по безопасност на храните(EFSA), който ще даде крайна оценка на получените резултати и ще реши дали дасе предприемат съответни ограничения. Интересен е и факта, че в началото нагодината БАБХ и Федералният институт заоценка на риска (BfR) подписаха споразумение за сътрудничество, в рамкитена Международното изложение за земеделие, храни и градинарство „Зелена седмица“в град Берлин, Германия. Хармонизирането на начините за контрол и оценка нариска между двете агенции е водеща стратегия на немския институт, който зацелтта ще предостави безвъзмездно лабораторно оборудване на българската страна.Предоставеното оборудване включва технически средства за микробиологичниизпитвания на храни, диагностика на заболявания по животните и др. Ще бъдедарено и спомагателно оборудване, необходимо при  химични анализи и серологични изследвания.

Европейско вземанена решения

Редица мерки, които често се отнасят само дозаконодателството относно безопасността на храните и контрола на пестицидите вхраните включват “правото на контрол” на Европейския парламент, съгласнопроцедурата по регулиране. Ако мнозинството от неговите членове приематрезолюция, с която се повдига възражение срещу проектомярката, тя няма да бъдеприета от Комисията, която впоследствие може да внесе изменен проект или дапредостави друго законодателно предложение. Въпросът е, че предложенията сеизготвят в специализирани комитети, чиито права са делигирани от саматаКомисия. В комитетите заседават редовно експерти от министерствата надържавите-членки, които до безкрай могат да манипулират внесените от тяхпредложения. Кой иска да удължи разрешителното на глифозат и как това ще станее повече от ясно, скандално е обаче, че се спекулира с научни тези, честоабсолютно противоположни, за да се създава натиск в общественото пространство и да се делегира взимането на решения от конкретни корпоративни интереси в агро бизнеса.