Как действа подпомагането с европейски средства и средства от държавния бюджет

Автор(и):  Добринка Павлова, директор на Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“
Дата: 14.02.2016      1756

По три начина се подпомагат производителите на плодове и зеленчуци през настоящия програмен период 2014-2020. По линия на директните плащания България е нотифицирала пред Европейската комисия прилагането на три схеми на обвързана подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци.

По три начина се подпомагат производителите на плодове и зеленчуци (полско и оранжерийно производство) през настоящия програмен период:

- със средства от европейските фондове;

- по мерки от Програма за развитие на селските райони (също европейски средства);

- със средства от държавния бюджет.

І. Първият начин за подпомагане е със средства от директните плащания (европейски средства) чрез следните схеми:

–  Схема за единно плащане на площ (СЕПП) – индикативна ставка 162,00 лв./ха за 2015 г.;

– Схема за обвързано подпомагане за плодове (индикативна ставка 1 662,00 лв./ха за 2015 г.);

– Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (полско производство) – (индикативна ставка 2 071,00 лв./ха за 2015 г.);

– Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (индикативна ставка 8 814 лв./ха за 2015 г.);

– Схема за преразпределително плащане (индикативна ставка 148,60 лв./ха за 2015 г.)

– Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (индикативна ставка 125,70 лв./ха за 2015 г.).

– Схема за млади земеделски стопани (индикативна ставка 40,50 лв./ха за 2015 г.).

Гарантираните отделни бюджети за схемите за обвързана директна подкрепа за плодове и зеленчуци ще бъдат в допълнение към основните схеми за директни плащания – Схема за единно плащане на площ и зелените директни плащания.

По линия на директните плащания България е нотифицирала пред Европейската комисия прилагането на три схеми на обвързана подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци през периода 2015–2020 г., както следва:

1. Схема за обвързано подпомагане за плодове – допустими за подпомагане са земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) от следните видове: ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica), череши, вишни, орехи, десертно грозде, ягоди и малини. Бюджетът за 2015 г. по тази схема е в размер на 20 024 464 евро, а очакваното ниво на подпомагане – около 507 евро/ха.

2. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – допустими за подпомагане са земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) от следните зеленчуци полско производство: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук зрял, патладжан, моркови, градински грах зелен, градински фасул зелен, чесън зрял, картофи, дини, пъпеши и тикви. Бюджетът за 2015 г. по тази схема е в размер на 17 861 580 евро, а очакваното ниво на подпомагане – около 470 евро/ха.

3. Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци – допустими за подпомагане са земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) от следните зеленчуци (оранжерийно производство): домати, пипер и краставици. Бюджетът за 2015 г. по тази схема е в размер на 2 650 000 евро, а очакваното ниво на подпомагане – около 2 500 евро/ха.

Предвид сравнително по-малкия размер на стопанствата в сектора производителите на плодове и зеленчуци са облагодетелствани и от въвеждането на преразпределително плащане под формата на добавка за първите 30 ха за всички стопанства (стартирало още през 2014 г.), както и на схемата за дребни стопани, предвиждаща плащане от 500 до 1 250 евро на стопанство (доброволно влизане в схемата само през 2015 г.).

ІІ. Вторият начин за подпомагане е чрез е финансиране по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Сектор „Плодове и зеленчуци ще бъде приоритетно подпомаган по Програмата посредством определянето на критериите за оценка на проектите и целеви приеми. Земеделските производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват с проекти по следните мерки от ПРСР 2014–2020 г. (европейски средства):

Мярка 4 – Инвестиции в материални активи;

o   Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства;

o   Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;

·      Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски стопани от мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия;

·      Мярка 9 – Учредяване на групи и организации на производителите;

·      Мярка 10 – Агроекология и климат;

·      Мярка 11 – Биологично земеделие.

ІІІ.  ІІІ. Третият начин е подпомагането със средства от държавния бюджет чрез държавни помощи:

Държавна помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък;

Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, при 100% загуба на продукцията в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени към природно бедствие.

Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция;

– Държавна помощ de minimis – за торове, продукти за растителна защита, поливна вода;

– Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските производители, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период;

– Държавна помощ на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал;

– Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyruck (Lepidoptera);

– Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.