Сертификати за право на ползване на професионална категория ПРЗ

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.01.2016      2507

Сертификати се издават само от посочени професионални учебни заведения и институции, избрани и одобрени от БАБХ

Съгласно Закона за защита на растенията (Обн. ДВ. бр.61 от 25 юли 2014 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 февруари 2015 г.) дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, трябва да притежават сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице. Всички професионални потребители, дистрибутори и консултанти с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ получават сертификат по чл. 83 по право. Необходимо е само да подадат заявление по образец в Областната дирекция по бесопасност на храните ОБДХ и приложено копие от диплома за съответното образование в областта на аграрните науки. В този случай сертификатът се издава безсрочно!

Когато потребителите и дистрибуторите нямат висше образование с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, те могат да получат сертификат за използване на ПРЗ от професионална категория на употреба, след преминаване на обучение във висши училища или институции в системата на професионалното образование. Признатите висши училища и институции са изброени на страницата на Българската агенция по безопаснот на храните и могат да се видят също и ТУК.

Лицата, преминали обучение ще могат да притежават сертификат за право на ползване на професионална категория ПРЗ, като подадат заявление по образец в ОДБХ с приложено заверено копие от документа за приемно обучение. За тях срокът на валидност на сертификата е 10 години.