България вече има официално одобрение от ЕК за актуализиране на субсидията за сеитбооборот по мярка 214 на ПРСР 2007 - 2013 г.

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 14.12.2015      1204

Въпреки спорната тематика за сеитбооборота и на каква сума ще възлиза субсидята за него, Главна дирекция “Земеделие” на Европейската комисия одобри 15-тата нотификация на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” от мярка 214 „Агроекологични плащания“, съгласно изпратеното от Министерство на земеделието и храните предложение. В свое писмо, изпратено до Министерството, Европейската комисия посочва, че приема искането за изменение на мярка 214 от Програмата.

Новите изисквания към кандидатите, в допълнение към изброените в чл.47 на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., са:

1. Осигуряване вземането на почвени проби за съдържанието на азот, фосфор и калий на всеки 5 ха в блока на земеделското стопанство, а в случай, че този блок е с размер под 5 ха, през четвъртата година на прилагане на направлението;

2. Осигуряване вземането на почвени проби и анализ за съдържание на натрий на всеки 5 ха в блока на земеделското стопанство, а в случай, че блокът е с размер под 5 ха за всеки блок, през третата година на прилагане на направлението. На база на резултатите от анализа на взетите почвени проби се разработва план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) с азот;

3. Поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, описана в плана за сеитбообращение;

Въвеждането на новите изисквания по управление налага и разработването на нова методология за изчисление на допълнителните разходи и пропуснати ползи, което обуславя промяна на нивото на годишното компенсаторно плащане по направлението. Разработената методология отчита възможността площите със зимна покривка да бъдат използвани за изпълнение на екологично насочени площи с междинни култури по Първи стълб на ОСП 2014-2020 и в тази връзка е предвидена диференциация на плащанията:

• Общо компенсаторно плащане по направление „Сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ за кандидати, които изпълняват изискването за зимна покривка с междинни култури по Първи стълб – 83,83 евро/ха

• Общо компенсаторно плащане по направление „Сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ за кандидати, които не изпълняват изискването за зимна покривка с междинни култури по Първи стълб – 90,88 евро/ха

Актуализираните изисквания по управление и нивото на компенсаторното плащане ще бъдат приложени за стопанската 2015-2016 година.

На основание Регламент 1974/2006, кандидатите, които не приемат адаптираните условия по направлението могат да прекратят участието си без да се налага да възстановяват получените до момента агроекологични плащания.

Доброволен отказ от сеитбооборот по мярка 214 на ПРСР 2007-2013

С промяна в Наредбата за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., земеделските стопани имат възможност за отказ от поетия агроекологичен ангажимент. Доброволният отказ се извършва в рамките на 20 работни дни от обнародване на измененията. Това става, чрез заявление, към което се прилага копие от лична карта (ЛК) на бенефициента, заверена „Вярно с оригинала". В случай, че бенефициентьт е юридическо лице, към заявлението се прилага копие от лична карта на лицето или лицата, които имат право да представляват (управляват) юридическото лице. Заявления за доброволен отказ могат да се получат в офисите на общинските служби по земеделие в областта. Подаването на заявленията за отказ става в сградата на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен, бул. Славянски №17, ет.1.