Кой ще контролира пазара на зърното в България

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 08.11.2015      1255

След приемането на Закона за закриване на Националната служба по зърното (НСЗ), приет от Народното събрание на 15 юли 2015 г., контролът на тази стратегическа култура е поделен между централното управление на МЗХ, на областните дирекции “Земеделие” и на Българската агенция по безопасност на храните. Това предложение се появи наскоро под формата на проект на Наредба, внесено в Министерството на земеделието и храните от зам.-министър Цветан Димитров на 16 октомври 2015г.

В проекта на Наредба за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно са предвидени следните по-важни решения:

 • Когато обекта за съхранение на зърно се ползва от повече от едно лице, всички ползватели подават декларации за складовете, които ползват.
 • Капацитета на складовете като възможното максимално количество за съхранение на пшеница се определя по метод на замерване, съгласно методика, одобрена от министъра на земеделието и храните.
 • Базите данни за обектите за съхранение на зърно се водят на ниво област и за цялата страна.
 • След създаване на единната електронна система, всички декларации ще се подават чрез нея.
 • Декларации за налично зърно се подава за всеки обект за съхранение или склад, включително когато в него през съответния месец не се съхранява зърно.
 • Когато ОДЗ установи, че обекти за съхранение на зърно или складове в тях не са подали декларации поканва ползвателите в 3 – дневен срок да изпълнят задължението си за подаване на декларация. Ако ползвателят не изпълни задължението си директорът на ОДЗ разпорежда извършването на проверка на място на обекта или складовете.
 • Декларация за количеството произведено и налично зърно в земеделските стопанства подават лица, които произвеждат зърно на площи от 500 или повече декара.
 • В декларацията за произведеното зърно се посочват количествата с натрупване от предходното тримесечие или месец, а за наличното зърно – към момента на деклариране.
 • ОДЗ проверяват дали земеделските производители, които са заявили площи за производство на зърно по Наредба № 5 или са регистрирали такива площи по Наредба № 3 са подали декларации. Ако не са ги поканва в 3 – дневен срок да изпълнят задължението си, след което разпорежда извършването на проверка на място на стопанството.
 • ОДЗ извършват проверки на място въз основа на тримесечни графици, изготвени от специализираната структура в министерството, която заедно с ГД „Земеделие и и регионална политика“ контролира тяхното изпълнение.
 • Актове за установяване на нарушения не се съставят, когато несъответствието е несъществено - декларираните количества и/или площи се различават от установените с не повече от 5%.
 • При първо установяване не нарушение се съставя констативен протокол с предписания. При тяхното неизпълнение се съставя акт за установяване на нарушение.
 • При представителното окачествяване на добитата реколта се гарантира окачествяване на минимум 35% от произведената зърнена култура за съответната област.
 • БАБХ изготвя доклади за качеството на културите и ги представя в Министерството на земеделието и храните в определените срокове.

Наредбата ще бъде издадена на основание чл. 58с, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Източник: МЗХ